Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 (od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 (od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností)

 2. Základní informace k životní situaci

  Lékař konající návštěvní službu je oprávněn při výkonu této služby užívat označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně nutnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání". Na vozidla označená označením č. O 5 se dále vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E12 „jen zásobování", „mimo zásobování", resp. „jen dopravní obsluha" a „mimo dopravní obsluhu". Označení vydává obecní úřad s rozšířenou působností.

  Od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností zde.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněn jednat je lékař, který vykonává návštěvní službu, a to jak lékař - poskytovatel zdravotních služeb nebo lékař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Lékař konající návštěvní službu předloží žádost a doloží požadované doklady. 

  Každému žadateli, který splňuje podmínky pro vydání označení č. O 5, může být vydáno pouze jedno označení, a to i v případě, že provozuje dvě nebo více zdravotnických zařízení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva, podání žádosti a požadovaných dokladů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

  Označení je vydáváno pro správní obvod Ostrava-Město, tj. Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

  Příslušnost správního orgánu je podle Metodiky Ministerstva dopravy č. 2/2006 dána místem trvalého pobytu žadatele.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

   

  Úřední hodiny

  pondělí      8.00 – 17.00

  středa        8.00 – 17.00

  čtvrtek       8.00 – 16.00

  (mimo úřední hodiny pouze na základě předchozí domluvy)

  Ing. Lucie Brančíková
  ekonom - kontrolor
  +420599443802 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Michaela Hudečková, DiS.
  referent na úseku zdravotnictví
  +420599443856 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lucie Potyšová
  ekonom
  +420599443857 142 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel - lékař poskytující zdravotní služby vlastním jménem:

  -      průkaz totožnosti

  -      rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí 
         o registraci nestátního zdravotnického zařízení)

  -      čestné prohlášení žadatele, že vykonává návštěvní službu

           

  Žadatel – lékař zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb:

  -      průkaz totožnosti

  -      rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí 
         o registraci nestátního zdravotnického zařízení) zaměstnavatele žadatele

  -      potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb, že žadatel je jeho 
         zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání označení, čestné prohlášení

  Žádost a čestné prohlášení je možno vyplnit na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je datum podání žádosti současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí – označení vozidla č. O 5. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle však do 60 dnů od zahájení řízení.

   

  Označení vozidla je v případě doložení všech požadovaných dokladů vydáváno zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě lékařů – zaměstnanců je dotčenou osobou jejich zaměstnavatel - poskytovatel zdravotních služeb. K žádosti o vydání označení vozidla č. O 5 je nutno doložit rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení) zaměstnavatele žadatele a dále pak potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je jeho zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení povozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě zjištění, že držitel označení č. O 5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení č. O 5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.12.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno