Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Řeší:

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

Od 1. ledna 2015 se orgán sociálně-právní ochrany dětí řídí při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují:

a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,  

b) standardy sociální práce s klientem,  

c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,  

d) technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality SPOD byly zpracovány v rámci projektu ,,Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00058, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Více o projektu ZDE.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
 • oddělení sociálně-právní ochrany dětí spravuje agendu terénní sociální práce, agendu náhradní rodinné péče, agendu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
 • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí a spolupracuje se sociálními službami a dalšími institucemi, zejména školami a zdravotními službami
 • sociálně-právní ochrana je poskytována dětem do 18ti let věku

Vymezení činnosti:

 • agenda náhradní rodinné péče zprostředkovává a organizuje náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou péči a poručenskou péči pro území města Ostravy a pro širší správní obvod města tvořený těmito obcemi: Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov,
 • agenda terenní sociální práce a metodiky zajišťuje celou agendu sociálně-právní ochrany dětí pro širší správní obvod města Ostravy tvořený těmito obcemi: Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov,
 • agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost řeší problematiku dětí vyžadujících zvýšenou pozornost (např. děti páchající trestnou činnost, útěky z domova, zneužívání návykových látek, výchovné problémy),
 • provádí metodiku a kontrolu 7 úřadů městských obvodů (dále jen ÚMOb) v celé šíři sociálně-právní ochrany dětí,
 • řeší podání a stížnosti občanů, týkající se postupu sociálních pracovníků jednotlivých ÚMObů. Je odvolacím orgánem pro ÚMOby, rozhoduje o odvoláních občanů proti správním rozhodnutím ve věcech péče o nezletilé děti,
 • vede praxe studentů oboru sociální práce vysokých škol a vyšších odborných škol tuzemských i zahraničních,
 • spolupracuje s dalšími subjekty a organizacemi, které disponují pověřením k výkonu SPOD, 
 • řídí se platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník,
 • poskytuje informace, kterých lze využít při řešení různých sociálních situací občanů, především rodin s nezletilými dětmi. Pro informace o různých formách náhradní rodinné péče a postupu při žádostech o ně je vhodné obrátit se osobně, příp. telefonicky na níže uvedené pracovníky.

O odvoláních proti správním rozhodnutím vydaných odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistártu města Ostravy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava, který je zároveň metodickým orgánem oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Kontakty

Mgr. Lenka Honusová Russová
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí