Náhradní rodinná péče – osvojení a pěstounská péče

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhradní rodinná péče – osvojení a pěstounská péče

 2. Základní informace k životní situaci

  Přijetí dítěte do osobní péče formou osvojení nebo pěstounské péče a poskytnutí ochrany a bezpečí dítěti, které nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan ČR nebo občan žijící na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR, který má zájem přijmout do své osobní péče dítě, jež se ocitlo bez péče rodičů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou je uvědomit si schopnost zvládnout starat se o cizí dítě, citově ho přijmout se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Následným krokem je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Podáním žádosti začíná proces zprostředkování osvojení či pěstounství, kde jsou prověřovány osobní a rodinné poměry žadatele, jeho bezúhonnost, je navštívena jeho domácnost a provedeno sociální šetření. Poté je žádost postoupena krajskému úřadu, který zajistí odborné zdravotní a psychologické posouzení žadatele. Součástí psychologického posuzování je příprava k přijetí dítěte do rodiny, která je pro žadatele o osvojení a pěstounství realizována v rozsahu 48 hodin a u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin. O zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu rozhoduje krajský úřad rozhodnutím.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy – Ostrava a širší správní obvod

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

   

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

  Seznam sociálních pracovníků

  Mgr. Šárka Bartoníčková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443864
  604226145
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Tereza Bartoňková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443873
  601089367
  171 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Gabriela Bedrlíková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443808
  737225290
  182 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Carbolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443816
  725870473
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Šárka Dobřanská, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443813
  731421854
  175 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Gabriela Grygarová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443869
  702115178
  183A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kateřina Hižnajová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443833
  737225291
  182 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Petra Jahnová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443830
  725574149
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kamil Kloz, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD

  702292165
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Zuzana Konečná, DiS.
  metodik v oblasti SPOD
  +420599443872
  601089368
  171 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Kubalová, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443831
  702115169
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Monika Moravcová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443866
  725574150
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Martina Mžiková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443865
  702115168
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Aneta Pernicová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443835
  727868269
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Zuzana Rykalová Konderlová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443826
  725870268
  171 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Jiřina Slívová +420599443839
  731437939
  177 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Sokolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443843
  724277955
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Magdalena Stavárková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443827
  734692812
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu je předána zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí při osobním jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí zároveň s podáním informací o procesu zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

  K žádosti následně žadatel dokládá: doklad o státním občanství, zprávu o zdravotním stavu od praktického lékaře, barevnou fotografii, oddací list, údaje o ekonomických poměrech a případně další doklady, potřebné pro zprostředkování osvojení/pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu (např. rozsudek o rozvodu manželství, apod.).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu není zpoplatněna. Žadatel však nese náklady související s úhradou dokladů, které jsou součásti žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí postoupí žádost krajskému úřadu po zkompletování žádosti a zjištění sociálních poměrů žadatele, zpravidla do 1 měsíce od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost a osoby, které se budou podílet na péči o přijaté dítě.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a krajským úřadem. Účast na odborném  posouzení a účast na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání do rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud fyzická osoba ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení, lze v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč a pokutu až 200 tis. Kč, pokud fyzická osoba neoprávněně zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.dejmedetemrodinu.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad MSK, nestátní organizace pověřené k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jiné instutuce pověřené k výkonu SPOD

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Osoba pečující, které bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské nebo poručenské péče je povinna uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.06.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno