Agenda terénní sociální práce

Agenda sociálně-právní ochrany dětí pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy.

Hlavními principy sociálně-právní ochrany dětí jsou:

  • nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte, poskytuje se všem dětem od narození do zletilosti,
  • dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
  • dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají,
  • každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti - oznamovateli je zajištěna anonymita. 

Cílová skupina:

  • rodiny s dětmi do 18-ti let věku, jejichž funkce je jakkoliv narušena (např. úmrtí rodičů nebo dítěte, neplnění rodičovské zodpovědnosti, nevykonávání nebo zneužívání práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, vztahové problémy mezi členy rodiny, výchovné problémy dítěte apod.)
  • rodiny se zdravotně hendikepovaným dítětem
  • těhotné dívky
  • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen
  • dítě ohrožené násilím
  • ohrožené dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců)
Pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy je terénní sociální práce zajišťována pracovníky Magistrátu města Ostravy

Terénní sociální práce je zajišťována dle trvalého bydliště dítěte šesti úřady městských obvodů.