Agenda náhradní rodinné péče

Agenda zprostředkování náhradní rodinné péče pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy.

Agenda náhradní rodinné péče

 1. Agenda zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy. Jedná se o zprostředkování dítěte do péče prostřednictvím krajského úřadu.
 2. Nezprostředkovaná pěstounská péče a péče jiné fyzické osoby pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy. Nedochází k zprostředkování dítěte do péče krajským úřadem. Návrh na svěření do péče podává osoba, která dítě osobně zná, je dítěti blízká nebo blízká jeho rodině, přímo k soudu.

 Agendu náhradní rodinné péče zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy.

 

Náhradní rodinná péče - forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ”náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Smyslem náhradní rodinné péče je poskytnout domov a rodinu dítěti, které se ocitlo bez péče rodičů. Toto řešení je buď dlouhodobé nebo trvá po dobu, kdy se rodič nemůže o své dítě řádně postarat.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je tzv. krizovým institutem a může trvat maximálně jeden rok, tj. do doby, než se situace dítěte vyřeší např. navrácením dítěte zpět do péče rodičů nebo jsou vyhledáni náhradní rodiče, kteří jeho péči zajistí dlouhodobě.

Cílová skupina:

 • děti, které se ocitly bez ochrany vlastních rodičů
 • občané, kteří se rozhodli stát se náhradními rodiči

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá:

 • ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Hledáme rodiny nebo jednotlivce, jež jsou ochotni a schopni přijmout dítě jiných biologických rodičů a přijmout dítě takové jaké je.

 Zprostředkovaná náhradní rodinná péče, tj. osvojení, pěstounská péče nebo pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má na území ČR trvalý pobyt nebo cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství
 • Cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právní předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • Občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností
 • Cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
 • zpráva o zdravotním stavu praktického lékaře předložena žadatelem (tiskopis bude předán s žádostí)
 • žádost o zařazení do evidence osob stát se osvojitelem/pěstounem/pěstounem na přechodnou dobu obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti,
 • fotografie žadatelů

Kampaň „Dejme dětem rodinu“

Orgán sociálně-právní ochrany dětí MMO započal s touto kampaní v roce 2011 ve spolupráci s krajským úřadem MSK a dalšími organizacemi a institucemi, které působí v oblasti náhradní rodinné péče.

Cílem této kampaně je předávat informace a zkušenosti k náhradní rodinné péči veřejnosti a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Náhradní rodinná péče je nejlepším řešením pro děti, o které se z nejrůznějších důvodů nemohou postarat jejich vlastní rodiče. Pokud nemůže dítěti poskytnout zázemí vlastní širší biologická rodina, dochází ke zprostředkování náhradní rodinné péče dalším osobám, a to formou osvojení nebo pěstounské péče. Náhradní rodinná péče dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které na rozdíl od ústavní péče, má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. 

Chcete vědět více o náhradním rodičovství? Navštivte webové stránky: https://dejmedetemrodinu.msk.cz.