Náhradní rodinná péče nezprostředkovaná - nezprostředkovaná pěstounská péče a péče jiné osoby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhradní rodinná péče nezprostředkovaná - nezprostředkovaná pěstounská péče a péče jiné osoby

 2. Základní informace k životní situaci

  Nejedná se o náhradní rodinnou péči zprostředkovanou krajským úřadem. Jde o dvě životní situace - nezprostředkovanou pěstounskou péči a péči jiné fyzické osoby.

   Osoba dítěti blízká nebo blízká jeho rodině má zájem o zajištění osobní péče o dítě, o které rodiče nemohou řádně pečovat.

   Návrh podává přímo k soudu.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba mající na území ČR trvalý pobyt a skýtá záruky řádné péče o dítě. Svěření do péče je v zájmu dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do nezprostředkované pěstounské péče nebo do péče jiné fyzické osoby, než rodiče může být svěřeno pouze dítě nezletilé, a to po dobu, po kterou se rodiče dítěte neumějí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně a řádně pečovat. O svěření dítěte do nezprostředkované pěstounské péče nebo jiné fyzické osoby  rozhodne vždy soud. Soud zpravidla v rozsudku o svěření dítěte do péče vymezí pečující osobě práva a povinnosti zejména právo o dítě osobně pečovat. Osoba pečující je oprávněna při výchově vykonávat přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je oprávněna rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte. Rodiče dítěte však i nadále zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat, právo na informace o dítěti a také právo podat si návrh k soudu na svěření dítěte zpět do své péče.

  Je-li dítě svěřeno do péče jiné fyzické osoby, zůstává rodičům vyživovací povinnost, o výživném rozhoduje soud a výživné je stanoveno k rukám pečující osoby.

  Je-li dítě svěřeno do nezprostředkované pěstounské péče, rodičům rovněž zůstává vyživovací povinnost, o výživném rozhoduje soud a výživné se hradí na účet úřadu práce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním návrhu na svěření dítěte do příslušné formy péče k příslušnému soudu, tj. dle místa trvalého bydliště dítěte. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy – Ostrava a širší správní obvod

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

   

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

  Seznam sociálních pracovníků

  Bc. Tomáš Babinec, DiS.
  metodik v oblasti SPOD
  +420599443879
  +420727950746
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Šárka Bartoníčková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443864
  +420604226145
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Tereza Bartoňková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443873
  +420601089367
  186 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Gabriela Bedrlíková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443808
  +420737225290
  188 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Lucie Bočková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443872
  +420725870493
  179 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Carbolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443816
  +420725870473
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Šárka Dobřanská, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443813
  +420731421854
  175 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Karin Gliwitzká
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443882
  +420601297969
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Gabriela Grygarová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443869
  +420702115178
  185 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kateřina Hižnajová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443833
  +420737225291
  188 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Petra Jahnová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443830
  +420725574149
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kamil Kloz, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443838
  +420702292165
  173 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Zuzana Konečná, DiS.
  metodik v oblasti SPOD
  +420599443839
  +420601089368
  177 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Kubalová, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443831
  +420702115169
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Kuchařová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443881
  +420731421857
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Monika Moravcová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443866
  +420725574150
  173 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Martina Mžiková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443865
  +420702115168
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Aneta Pernicová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443835
  +420727868269
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Zuzana Rykalová Konderlová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443826
  +420725870268
  186 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Sokolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443843
  +420724277955
  179 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Magdalena Stavárková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443827
  +420734692812
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Alexandra Vítková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443809
  +420727903358
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Lucie Ždánská
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443863
  +420731421856
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Jednotný formulář není, jedná se o individuální návrh ze strany osoby, která chce o dítě pečovat.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí nepodléhá žádným poplatkům, poradenství a další činnosti spojené s úkony sociálně-právní ochrany dětí jsou poskytovány bezplatně.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dítě, rodiče dítěte, osoby tvořící společnou domácnost s navrhovatelem.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, soudem a pěstouni také s doprovázející organizací.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, část 2, hlava III., díl III., § 953 - § 970 – svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství.

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozsudku Okresního soudu lze podat opravný prostředek a to odvolání, o kterém   bude rozhodovat krajský soud. Odvolání nelze podat, pokud se účastník u jednání práva odvolání vzdal.

  Lhůta pro podání odvolání je do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí okresního soudu.  

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce se neuplatňují.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Vzory návrhů: https://justice.cz/web/okresni-soud-v-decine/formulare

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Pokud bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do nezprostředkované pěstounské péče, je pěstoun povinen uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohodu o výkonu pěstounské péče je rovněž povinen uzavřít poručník, který o dítě osobně pečuje.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno