Náhradní rodinná péče zprostředkovaná (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhradní rodinná péče zprostředkovaná (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Zprostředkovaná náhradní rodinná péče krajským úřadem – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu.

  Přijetí dítěte do osobní péče formou osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu a poskytnutí ochrany a bezpečí dítěti, které nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan ČR nebo občan žijící na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR, který má zájem přijmout do své osobní péče dítě, jež se ocitlo bez péče rodičů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou je uvědomit si schopnost zvládnout starat se o cizí dítě, které se zájemci o náhradní rodinnou péči nenarodilo, citově ho přijmout se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Následným krokem je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Podáním žádosti začíná proces zprostředkování osvojení či pěstounství, kde jsou prověřovány osobní a rodinné poměry žadatele, jeho bezúhonnost, je navštívena jeho domácnost a provedeno sociální šetření. Poté je žádost postoupena krajskému úřadu, který zajistí odborné zdravotní a psychologické posouzení žadatele. Součástí psychologického posuzování je příprava k přijetí dítěte do rodiny, která je pro žadatele o osvojení a pěstounství realizována v rozsahu 48 hodin a u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin. O zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu rozhoduje krajský úřad rozhodnutím.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle místa trvalého bydliště žadatele, v Ostravě na Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu je předána zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí při osobním jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí zároveň s podáním informací o procesu zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

  K žádosti následně žadatel dokládá: doklad o státním občanství, zprávu o zdravotním stavu od praktického lékaře, barevnou fotografii, oddací list, údaje o ekonomických poměrech a případně další doklady, potřebné pro zprostředkování osvojení/pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu (např. rozsudek o rozvodu manželství, apod.).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu není zpoplatněna. Žadatel však nese náklady související s úhradou dokladů, které jsou součásti žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí postoupí žádost krajskému úřadu po zkompletování žádosti a zjištění sociálních poměrů žadatele, zpravidla do 1 měsíce od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost a osoby, které se budou podílet na péči o přijaté dítě.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a krajským úřadem. Účast na odborném  posouzení a účast na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  25.01.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno