Náhradní rodinná péče zprostředkovaná (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhradní rodinná péče zprostředkovaná (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Zprostředkovaná náhradní rodinná péče krajským úřadem – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu.

  Přijetí dítěte do osobní péče formou osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu a poskytnutí ochrany a bezpečí dítěti, které nemůže vyrůstat ve vlastní rodině.  

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Občan ČR nebo občan žijící na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR, který má zájem přijmout do své osobní péče dítě, jež se ocitlo bez péče rodičů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou je uvědomit si schopnost zvládnout starat se o cizí dítě, které se zájemci o náhradní rodinnou péči nenarodilo, citově ho přijmout se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Následným krokem je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Podáním žádosti začíná proces zprostředkování osvojení či pěstounství, kde jsou prověřovány osobní a rodinné poměry žadatele, jeho bezúhonnost, je navštívena jeho domácnost a provedeno sociální šetření. Poté je žádost postoupena krajskému úřadu, který zajistí odborné zdravotní a psychologické posouzení žadatele. Součástí psychologického posuzování je příprava k přijetí dítěte do rodiny, která je pro žadatele o osvojení a pěstounství realizována v rozsahu 48 hodin a u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin. O zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu rozhoduje krajský úřad rozhodnutím.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle místa trvalého bydliště žadatele, v Ostravě na Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy – Ostrava a širší správní obvod

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

   

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

  Seznam sociálních pracovníků

  Bc. Tomáš Babinec, DiS.
  metodik v oblasti SPOD
  +420599443879
  +420727950746
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Šárka Bartoníčková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443864
  +420604226145
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Tereza Bartoňková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443873
  +420601089367
  186 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Gabriela Salgová, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443808
  +420737225290
  188 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Lucie Bočková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443872
  +420725870493
  179 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Carbolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443816
  +420725870473
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Šárka Dobřanská, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443813
  +420731421854
  175 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Karin Gliwitzká
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443882
  +420601297969
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Gabriela Grygarová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443869
  +420702115178
  185 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kateřina Hižnajová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443833
  +420737225291
  188 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Petra Jahnová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443830
  +420725574149
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kamil Kloz, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443838
  +420702292165
  173 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Zuzana Konečná, DiS.
  metodik v oblasti SPOD
  +420599443839
  +420601089368
  177 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Jana Kubalová, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443831
  +420702115169
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Kuchařová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443881
  +420731421857
  174 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Monika Moravcová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443866
  +420725574150
  173 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Martina Mžiková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443865
  +420702115168
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Aneta Pernicová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443835
  +420727868269
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Zuzana Rykalová Konderlová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443826
  +420725870268
  186 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Sokolová
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443843
  +420724277955
  179 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Magdalena Stavárková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443827
  +420734692812
  176 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Alexandra Vítková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443809
  +420727903358
  181 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Lucie Ždánská
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443863
  +420731421856
  172 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu je předána zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí při osobním jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí zároveň s podáním informací o procesu zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

  K žádosti následně žadatel dokládá: doklad o státním občanství, zprávu o zdravotním stavu od praktického lékaře, barevnou fotografii, oddací list, údaje o ekonomických poměrech a případně další doklady, potřebné pro zprostředkování osvojení/pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu (např. rozsudek o rozvodu manželství, apod.).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu není zpoplatněna. Žadatel však nese náklady související s úhradou dokladů, které jsou součásti žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí postoupí žádost krajskému úřadu po zkompletování žádosti a zjištění sociálních poměrů žadatele, zpravidla do 1 měsíce od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost a osoby, které se budou podílet na péči o přijaté dítě.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a krajským úřadem. Účast na odborném  posouzení a účast na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání do rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. O odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud fyzická osoba ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení, lze v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč a pokutu až 200 tis. Kč, pokud fyzická osoba neoprávněně zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.dejmedetemrodinu.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad MSK, nestátní organizace pověřené k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jiné instutuce pověřené k výkonu SPOD

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Osoba pečující, které bylo rozhodnutím soudu svěřeno dítě do pěstounské péče, je povinna uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohodu o výkonu pěstounské péče je rovněž povinen uzavřít poručník, který o dítě osobně pečuje.

  Osoba, která byla krajským úřadem zařazena do evidence osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu, uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče poté, kdy do této evidence byla zařazena.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

    

 24. Kontaktní osoba

    

 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

    

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  25.01.2024

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace