Standardy kvality sociálně-právní ochrany

při poskytování sociálně-právní ochrany dětí

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí k 1. 1. 2013 (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou prováděcí vyhláškou (č. 473/2012 Sb.) došlo v činnosti sociálně-právní ochrany k zásadnímu posunu, k zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Nejde o jednorázový proces, ale o kontinuální zkvalitňování ochrany dětí a péče o ohrožené děti. Jedná se o vůbec první okruh standardizace veřejné správy u nás. Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd. Jedná se rovněž o nástroj pro měření kvality mezi jednotlivými pracovišti, šíření příkladů dobré praxe aj.

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě je k dispozici u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Přehled těchto standardů:

Standard 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí   (Rozsah a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany)

Standard 4

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany dětí  

Kritérium 4c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany (Funkční náplň kurátora pro děti a mládež)

Kritérium 4c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany (Funkční náplň metodika v oblasti sociálně-právní ochrany dětí)

Kritérium 4c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany (Funkční náplň sociálního pracovníka)

Kritérium 4c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany (Funkční náplň sociálního pracovníka na úseku dohod o výkonu pěstounské péče)

Kritérium 4c

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní   ochrany (Funkční náplň vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí)

Standard 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Standard 13

Vyřizování a podávání stížností