Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Nejdůležitější používané předpisy

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:02 - Lukša Lukáš

Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb. , s úč. 1.7.1990, částka 35
Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 344/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 72
Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 357/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 73
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117
Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/1993 Sb. , s úč. 1. 1. 1993, částka č. 12
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb.   
Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 238/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb.  , s úč. 1.1.2001, částka
Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.

Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb. , s úč. 1.6.2002, částka 38
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,

Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.

Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 496/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 171
Zákon o elektronických podatelnách

Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005

Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
Zákon o sociálních službách

Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Zákon č. 137/2006 Sb. , s úč. 1.7.2006, částka 47
Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
Zákon o nemocenském pojištění

Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
Zákoník práce
 

Zákon č. 300/2008 Sb.  , s úč. 1.7.2009, částka 94
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Tyto a další právní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru legislativním a právním MMO.