Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 je v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů (vyjma oznámení podávaných soudci) Ministerstvo spravedlnosti.

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů do registru oznámení.  Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců a příslušníků Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů nejsou veřejně přístupná a nelze na ně nahlížet.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat u Ministerstva spravedlnosti

  1. písemně na listině s úředně ověřeným podpisem žadatele (a to buď osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb),
  2. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny Ministerstva spravedlnosti, je-li žádost opatřena uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele,
  3. elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.