I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava

 2. 2. Důvod a způsob založení
 3. 3. Organizační struktura
 4. 5. Bankovní spojení

  Bankovní účty Magistrátu města Ostravy.Účty městských obvodů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19-1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, variabilní symbol určen individuálně
  20036-1649297309/0800 výzvy, pokuty odboru dopravně správních činností
  30015-1649297309/0800 poplatek za komunální odpad - variabilní a specifický symbol individuálně vygenerovány; poplatek z ubytovací kapacity - variabilní symbol individuálně vygenerován
  40010-1649297309/0800 pokuty udělené Městskou policií Ostrava, variabilní symbol určen individuálně
  6672502/0800 příjmový účet - správní poplatky Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
  6015-1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách - variabilní symbol určen dle podmínek zadávacího řízení; kauce stanovené odborem dopravně správních činností - variabilní symbol určen individuálně
  27-1649297309/0800 výdajový účet - vratky nedočerpaných transferů; platby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
  1649297309/0800 financování městských obvodů, poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím, předfinancování městských obvodů
  110189-1649297309/0800 veřejná sbírka – psí útulek Třebovice

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

  Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Magistrátu města Ostravy o sdělení konkrétního čísla a dalších údajů k platbě.

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 8. Dokumenty

  Rozpočty statutárního města Ostrava

  Schválená rozpočtová opatření

  Zprávy o výsledcích hospodaření statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy o činnosti Archivu města Ostravy.

  Koncepce rozvoje kultury SMO:  plná verze    zkrácená verze

  Sportovní projekty:  Městský stadion   Areál U cementárny    Atletická hala

  Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

  Komunikační verze strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta   2017 – 2023

  Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

  Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020

  Strategie území správního obvodu ORP Ostrava (2015-2024)

  Strategický plán sociálního začleňování  Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5

  4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 2018

  Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb

  Mapová příloha k Analýze potřeb

  Analýza současné organizační struktury procesu komunitního plánování v Ostravě

  Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

  Plán prevence kriminality

  Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

  Transformační záměry poskytovaných sociálních služeb – Čtyřlístek

   Analýza drogové scény v Ostravě

 8. 9. Žádosti o informace
 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 10. 11. Opravné prostředky
 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 15. Úhrady za poskytování informací
 13. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

 14. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 15. 19. Licenční smlouva

  Licenční smlouva ve  formátu PDF.