Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2011 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 33 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  137

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 13

 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  10

- 5 rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno (ve věcech cen tepla a ve věci vztahu města a inspektorátu SEI, ve věci restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava, a.s.)

- 5 rozhodnutí byla zrušeno a věc vrácena k novému rozhodnutí (ve věci smlouvy o spolupráci a závazcích mezi městem a Dalkií a ve věcech otázek týkající se Dopravního podniku Ostrava a.s. a  společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., ve věci usnesení orgánů města)

 

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: pravomocně nebylo skončeno žádné soudní řízení

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: náklady nebyly vynaloženy

 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

 

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 28

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- ve 12 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- v 6 případech  nadřízený orgán postup města v části potvrdil a v části nařídil vyřízení žádosti,

- v 9 případech nadřízený orgán nařídil vyřízení žádosti,

 - v 1 případě byla stížnost vyřízena autoremedurou.

Jednalo se o informace vztahující se k cenám tepla, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELEKTRIC, a.s. a související informace z jednání orgánů města.

 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

- životnímu prostředí,

- cenám tepla,

- materiálům z jednání rady města,

- restrukturalizaci DPO

d) z celkového počtu 137 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 124 žádostí,

- odmítnutím: 13 žádostí - z toho 7 žádostí odmítnuto zcela (4 pro nepříslušnost k poskytnutí informace, 3 pro nedoplnění údajů žadatele), 6 žádostí částečně.

 

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  7.2.2012 usnesením 3608/RM1014/47 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/na-teto-strance-zahrnuji/i.-povinne-zverejnovane-informace-organu-verejne-spravy/17.-vyrocni-zpravy-podle-zakona-c.-106-1999-sb/ 

 

V Ostravě dne 31.1.2012

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2011 ke stažení ve formátu pdf