5. Bankovní spojení

Bankovní účty Magistrátu města Ostravy.Účty městských obvodů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
19-1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, variabilní symbol určen individuálně
20036-1649297309/0800 výzvy, pokuty odboru dopravně správních činností
30015-1649297309/0800 poplatek za komunální odpad - variabilní a specifický symbol individuálně vygenerovány; poplatek z ubytovací kapacity - variabilní symbol individuálně vygenerován
40010-1649297309/0800 pokuty udělené Městskou policií Ostrava, variabilní symbol určen individuálně
6672502/0800 příjmový účet - správní poplatky Odboru územního plánování a stavebního řádu
6015-1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách - variabilní symbol určen dle podmínek zadávacího řízení; kauce stanovené odborem dopravně správních činností - variabilní symbol určen individuálně
27-1649297309/0800 výdajový účet - vratky nedočerpaných transferů; platby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
1649297309/0800 financování městských obvodů, poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím, předfinancování městských obvodů
110189-1649297309/0800 veřejná sbírka – psí útulek Třebovice
40184-1649297309/0800  poplatek z pobytu - variabilní symbol určen individuálně

Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Magistrátu města Ostravy o sdělení konkrétního čísla a dalších údajů k platbě.