Výroční zpráva za rok 2004

o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2004 o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona:

 • počet podaných žádostí o informace:   338,
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   3,
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: ve věci poskytnutí informací je vedeno 1 soudní řízení z roku 2003 u Krajského soudu v Ostravě (soudní řízení dosud neproběhlo),
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů: nebylo provedeno žádné řízení o sankcích,
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona: z 338 žádostí bylo:
  • 327 žádostí vyřízeno poskytnutím informace,
  • žádná žádost nebyla odložena pro nepříslušnost,
  • žádná žádost nebyla řešena odkazem na již zveřejněné informace,
  • u 11 žádostí bylo rozhodnuto o neposkytnutí informace, a to: u 5 žádostí bylo poskytnutí informace odmítnuto rozhodnutím, u 6 žádostí podle § 15 odst.4) (bez vydání rozhodnutí).

Nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

 • trhu s teplem a k prodeji ZTO,
 • dění ve městě a činností orgánů města,
 • investičním akcím, nebytovým prostorům a výši nájmů z nich,
 • městské zeleni, svozu a poplatkům za komunální odpad,
 • dotacím a grantům,
 • čistírnám odpadních vod, vodním dílům a nakládání s vodami,
 • místní příslušnosti pro vyřizování záležitostí na úřadech,
 • řešení životních situací,
 • veřejnému pořádku, problematice stacionární dopravy,
 • cenové mapě, pozemkům a dalšímu majetku města,
 • činnosti a pravomocím Městské Policie.

Rada města řešila podle § 16 zákona 3 odvolání proti zamítavému rozhodnutí v oblasti samostatné působnosti. Rada města odvolání projednala a napadená rozhodnutí potvrdila (usnesení č. 2949/47 z 24.2.2004 a č. 4290/66 z 7.9.2004).

Primátor neřešil podle § 16 žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace z oblasti přenesené působnosti.
S finanční úhradou v hotovosti v celkové částce 2.698,-Kč bylo vyřízeno 13 žádost o poskytnutí informace.

Dle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je městským obvodům svěřeno oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské obvody samostatně a uveřejňují ji na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato výroční zpráva je zveřejněna na Úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na Internetu na adrese www.mmo.cz.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 15.2.2005 usnesením č. 5493/84.

V Ostravě dne 15.2.2005

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2004 ke stažení ve formátu PDF.