Výroční zpráva za rok 2003

o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2003

V souladu s § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2003 o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona:

 • počet podaných žádostí o informace:   613,
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   2,
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: ve věci poskytnutí informací je vedeno 1 soudní řízení u Krajského soudu v Ostravě, soudní řízení dosud neproběhlo,
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů: nebylo provedeno žádné řízení o sankcích
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona: z 613 žádostí bylo:
  • 611 žádostí vyřízeno poskytnutím informace,
  • žádná žádost nebyla odložena pro nepříslušnost,
  • žádná žádost nebyla řešena odkazem na již zveřejněné informace,
  • 2 žádosti byly odmítnuty rozhodnutím, proti kterému se žadatel odvolal; usn.č.514/8 z 14.2.2003 a usn.č.2294/36 z 18.11.2003 rada města napadená rozhodnutí potvrdila,
  • žádná žádost nezůstala nevyřízena.

Nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

 • dění ve městě,
 • činnosti orgánů města,
 • podmínkám převodu zemědělských a lesních pozemků, výstavbě marketů a revitalizaci sídlišť v Ostravě,
 • prodeji akcií ZTO,
 • městské zeleni, svozu, zpoplatnění a nakládání s komunálním odpadem,
 • seznamům škol různých stupňů, školských a jeselských zařízení, kontaktů, grantů a opisů vysvědčení,
 • místní příslušnosti pro vyřizování záležitostí na úřadech, problematiky dokladů pro cizinu,
 • veřejnému pořádku, referendu, místopisu,
 • parkování, dopravě a městské hromadné dopravě,
 • cenové mapě, pozemkům a dalšímu majetku města,
 • k nakládání s vodami.

Rada města řešila podle § 16 zákona 2 odvolání proti zamítavému rozhodnutí vydanému odborem legislativním a právním v oblasti samostatné působnosti. Rada města odvolání projednala a napadená rozhodnutí potvrdila.
V jednom případě podal žadatel dne 23. 4. 2003 u Krajského soudu v Ostravě žalobu na zrušení rozhodnutí správního orgánu. V této záležitosti dosud nebylo rozhodnuto.
Primátor neřešil podle § 16 žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace z oblasti přenesené působnosti. S finanční úhradou v hotovosti v celkové částce 854,-Kč byla vyřízena 1 žádost o poskytnutí informace odborem ochrany vod a půdy.

Dle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je městským obvodům svěřeno oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské obvody samostatně a uveřejňují ji na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2003 ke stažení ve formátu PDF.