Výroční zpráva za rok 2015

                                                                                           

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  244

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 65, z toho 43 částečných, 22 úplných

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  13

- 2 rozhodnutí byla nadřízeným orgánem potvrzena

- 7 rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena k novému rozhodnutí

- 3 odvolání dosud nedořešena

- 1 případ - nebyly splněny zákonné podmínky pro podání odvolání

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  10

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- ve 3 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- ve 4 případech nadřízený orgán nařídil žádost vyřídit

- v 1 případě byla žádost vyřízena autoremedurou

- ve 2 případech nadřízený orgán nařizuje zjednat nápravu v úhradě nákladů

Jednalo se o informace vztahující se k Elektrárně Třebovice, obchodnímu středisku Odra ve Výškovicích, k postupům při vyřizování žádostí o informace. Dále to byly žádosti, které se týkaly jednání orgánů města, přestupků v dopravě a s nimi souvisejícími žádostmi o zaslání spisových materiálů, společnosti Zásobování teplem Ostrava a také kontrolní akce na billboardy a jiné reklamní panely a zařízení.

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 2 žádosti byly vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci

b) 2 žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k obsahu materiálů z jednání orgánů města, oblastem výstavby, životního prostředí, dopravy a majetku města a v neposlední řadě také k otázkám financí, rozpočtu a veřejných zakázek

d) z celkového počtu 244 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 170 žádostí,

- odloženo bylo 9 žádostí - z toho 3 žádostí odloženy zcela, 6 žádostí částečně

- odmítnutím: 65 žádostí - z toho 22 žádostí odmítnuto zcela, 43 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  09.02.2016  usnesením 03206/RM1418/47 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/

 

Ostrava 02. února  2016

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2015 ke stažení ve formátu pdf.