Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2021  

o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytování informací dle zákona o informacích vykonávané Městskou policií Ostrava je zahrnuto v této zprávě.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace: 169

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 49, z toho 15 částečné odmítnutí, 34 úplné odmítnutí žádosti

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 5

  • ve 4 případech nadřízený orgán odvolání zamítl a potvrdil postup MMO
  • v 1 případě běží lhůta pro rozhodnutí nadřízeného orgánu

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech dle zákona o informacích nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností: 2

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na: 

  • neposkytnutí informace

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

  • v 1 případě nadřízený orgán přikazuje MMO žádost vyřídit
  • v 1 případě nadřízený orgán rozhodnutí MMO potvrzuje

Jednalo se o žádost o informace:

  • ke smlouvě o postoupení pohledávek

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 4 žádosti byly vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná z informací nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly ke spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, stavebním řízením na území města, činnosti městské policie

d) z celkového počtu 169 žádostí bylo vyřízeno: 

  • přímým poskytnutím informace: 114 žádostí
  • odloženo bylo 6 žádostí – 5 žádostí bylo odloženo zcela, 1 žádost byla odložena částečně
  • odmítnutím: 49 žádostí - 34 žádostí bylo odmítnuto zcela, 15 žádostí bylo odmítnuto částečně

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 15.02.2022 usnesením č. 08691/RM1822/135 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/.

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2021 ke stažení ve formátu pdf.