Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2014 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 34 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  261

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 70, z toho 58 částečných, 12 úplných

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  23

- 9 rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno

- 3 rozhodnutí v části potvrzena, v části nařízeno věc vyřídit

- 9 rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena k novému rozhodnutí

- 2 odvolání dosud nedořešena

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden  žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností:  25

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

-  ve 12 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- ve 2 případech nadřízený orgán nařídil žádost vyřídit

- v 7 případech  nadřízený orgán postup města v části potvrdil a v části nařídil vyřízení žádosti,

- ve 2 případech byla žádost vyřízena autoremedurou

- ve 2 případech nebylo dosud rozhodnuto

Jednalo se o informace vztahující se k cenám tepla, k oceňování pozemků ve vlastnictví města, k postupům při vyřizování žádostí o informace, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELEKTRIC, a.s. a související informace z jednání orgánů města, k cenám tepla, k životnímu prostředí, k oceňování pozemků ve vlastnictví města, k problematice majetku města, k problematice vyřizování přestupků ve správním řízení, k aktuálním rozhodnutím orgánů města.

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

a) 3 žádosti byly  vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci

b) 3 žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k oblastem životního prostředí, k cenám tepla, k obsahu materiálů z jednání orgánů města, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s.

d) z celkového počtu 261 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 183 žádostí,

- odloženo bylo 8 žádostí - z toho 6 žádostí odloženo zcela, 2 žádosti částečně

- odmítnutím: 70 žádostí - z toho 12 žádostí odmítnuto zcela, 58 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 10.02.2015 usnesením 00615/RM1418/11 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/.  

Ostrava 2. února 2015

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2014 ke stažení ve formátu pdf.