Výroční zpráva za rok 2010

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2010 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace:  100
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 12
 
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  5
- 1 rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno (ve věci zastavení dopravních staveb)
- 1 rozhodnutí bylo v části potvrzeno a v části zrušeno (ve věci mimořádných bonusů členů top managmentu zřizovaných a zakládaných organizací)
- 2 rozhodnutí  byla zrušena a řízení zastavena (ve věci záměru prodeje pozemků a ve věci kontroly cen tepla)
- 1 odvolání nebylo shledáno odvoláním
 
3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: pravomocně nebylo skončeno žádné soudní řízení
b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: náklady nebyly vynaloženy
 
4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 
5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
a) počet podaných stížností: 2
b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
- v 1 případě nadřízený orgán postup města potvrdil (informace ke kontrole cen tepla),
- 1 stížnost nebyla shledána stížností dle zákona o informacích (žádost o informace k vývoji cen tepla)  
 
6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací:
a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci
b) žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou
c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:
- životnímu prostředí,
- cenám tepla,
- materiálům z jednání rady města,
- veřejným zakázkám,
- kandidatuře Ostravy na evropské hlavní město kultury
d) z celkového počtu 100 žádostí bylo vyřízeno: 
- přímým poskytnutím: 88 žádostí,
- odmítnutím:  12 žádostí - z toho 2 žádosti odmítnuty zcela, 5 žádostí částečně, 3 pro nepříslušnost k poskytnutí informace, 2 žádosti pro nedoplnění údajů žadatele. 
 
Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  25.ledna 2011 usnesením č. 587/RM1014/10 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava.cz .
 
V Ostravě dne 12.1.2011

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2010 ke stažení ve formátu PDF.