Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2017 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Městská policie je zahrnuta v této zprávě.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  294

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 103, z toho 16 částečných, 87 úplných

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  27

 • 8 rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno
 • 18 rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena k novému projednání
 • v 1 případě byla žádost vyřízena autoremedurou

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  12

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na :  

 • neposkytnutí informace
 • poskytnutí pouze části informací
 • výši úhrady

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

 • ve 4 případech nadřízený orgán postup města potvrdil
 • ve 3 případech nadřízený orgán nařídil žádost vyřídit
 • ve 2 případech byla žádost vyřízena autoremedurou
 • v 1 případě byla stížnost posouzena jako opožděná
 • ve 2 případech nařízeno sjednat nápravu

Jednalo se o žádosti o informace:

 • k materiálům z jednání rady a zastupitelstva města
 • k firmě Zásobování teplem Ostrava
 • ke spisovým materiálům odboru DSČ
 • k ekologizaci veřejné dopravy v Ostravě-Porubě
 • ke stavebním záměrům na území SMO
 • k poplatku za svoz komunálního odpadu

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 10 žádostí bylo vyřízeno odkazem na zveřejněnou informaci

b) 2 žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly ke spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, ochraně životního prostředí, zasedání RM a ZM, dopravní infrastruktuře na území města

d) z celkového počtu 294 žádostí bylo vyřízeno: 

 • přímým poskytnutím: 179 žádostí
 • odloženo bylo 12 žádostí - z toho 9 žádostí odloženo zcela, 3 žádosti částečně
 • odmítnutím: 103 žádostí - z toho 87 žádostí odmítnuto zcela, 16 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 13.02.2018 usnesením č. 08377/RM1418/117 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/

V Ostravě  13.února 2018

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2017 ke stažení ve formátu pdf.