Výroční zpráva za rok 2002

o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2002

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se předkládá výroční zpráva o činnosti magistrátu města v oblasti poskytování informací

Magistrát poskytuje žadatelům informace z oblasti samostatné i přenesené působnosti. Za rok 2002 je stav následující:

 1. počet podaných žádostí o informace: 429
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: neproběhlo žádné soudní řízení
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů: nebylo provedeno žádné řízené o sankcích
 5. další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  z 429 žádostí bylo:
  • 381 žádostí vyřízeno poskytnutím informace příslušným odborem magistrátu
  • 44 žádostí vyřízeno poskytnutím informace odborem magistrátu, kterému byla žádost o informaci postoupena
  • žádná žádost nebyla odložena pro nepříslušnost
  • 1 žádost byla řešena odkazem na již zveřejněné informace,
  • 3 žádosti byly zamítnuty. Ve 2 případech nebylo možno žádosti vyhovět, neboť smlouvy, k nimž se žádosti vztahovaly nebyly městem uzavřeny; 3. žádost byla zamítnuta řádným rozhodnutím, proti kterému se žadatel odvolal. Odvolání projednala rada města, která usn. č. 137/4 z 3.12.2002 napadené rozhodnutí potvrdila.

Žádná z žádostí o informaci nezůstala nevyřízena.

S finanční úhradou v hotovosti bylo vyřízeno 33 žádostí o poskytnutí informace v celkové výši 6 637,70 Kč. Odbor financí a rozpočtu vyřídil s úhradou 31 žádostí (poskytnutí cenových map na digitálních nosičích), 1 žádost byla vyřízena odborem ochrany vod a půdy a 1 žádost byla vyřízena odborem komunálním a bytovým (v obou případech pořízení kopií).

Nejvíce žádostí vykazuje odbor kanceláře primátora, který poskytl prostřednictvím tiskového oddělení 234 informací, převážně zástupcům tisku, zajímajícím se o dění ve městě. Odbor vnitřních věcí - středisko informačních služeb zaznamenalo a vyřídilo 78 žádostí, které byly zaměřeny na veřejný pořádek, poplatek za komunální odpad, sběrny nebezpečných odpadů, vyřizování záležitostí občanů na úřadě, komunální volby, místopis, národnostní menšiny, školy a školská zařízení, výstavbu v Ostravě. Odbor financí a  rozpočtu přijal 40 žádostí o informaci, z toho 31(s úhradou) k cenové mapě města. Odbor legislativní a právní přijal 12 žádostí, převážně zaměřených na nahlédnutí do smluv a výběrových řízení. 10 žádostí o  seznamy škol různých stupňů, kontakty a granty přijal a zodpověděl odbor školství. Stejný počet žádostí, týkající se převážně údržby městské zeleně zodpověděl odbor komunální a bytový. Na další odbory uvedené v tabulce se obrátilo méně než 10 žadatelů.

Rada města řešila podle § 16 zákona 1 odvolání proti zamítavému rozhodnutí, vydanému odborem legislativním a právním v oblasti samostatné působnosti. Rada města odvolání projednala a napadené rozhodnutí potvrdila.

Primátor neřešil podle § 16 žádné odvolání proti rozhodnutí o  neposkytnutí informace z oblasti přenesené působnosti.

Dle článku 32 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je městským obvodům svěřeno oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské obvody samostatně a uveřejňují ji na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2002 ke stažení ve formátu PDF.