Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 33 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  150

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 22

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  9

- 4 rozhodnutí byla nadřízeným orgánem potvrzena (ve věcech cen tepla a ve věci vztahu města a inspektorátu SEI, ve věci restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava, a.s., ve věci přestupků dle zákona o střetu zájmu)

- 1 rozhodnutí v části potvrzeno, v části nařízeno věc vyřídit (ve věci společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.)

- 4 rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému rozhodnutí (ve věci regulace provozu loterií, ve věcech otázek týkajících se Dopravního podniku Ostrava a.s. a  společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., ve věci postupu při vyřizování žádosti)

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: pravomocně nebylo skončeno žádné soudní řízení

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: náklady nebyly vynaloženy

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností:  9

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

-  ve 3 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- ve 2 případech nadřízený orgán konstatoval, že podání není stížností ve smyslu zákona o informacích, 

- ve 2 případech  nadřízený orgán postup města v části potvrdil a v části nařídil vyřízení žádosti,

- ve 2 případech nadřízený orgán nařídil vyřízení žádosti.

Jednalo se o informace vztahující se k cenám tepla, k oceňování pozemků ve vlastnictví města, k postupům při vyřizování žádostí o informace, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELECTRIC, a.s. a související informace z jednání orgánů města.

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

- životnímu prostředí,

- cenám tepla,

- materiálům z jednání rady města,

- restrukturalizaci DPO

d) z celkového počtu 150 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 128 žádostí,

- odmítnutím: 22 žádostí - z toho 8 žádostí odmítnuto zcela, 14 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  12.02.2013 usnesením 6464/RM1014/84 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/ 

V Ostravě dne 6.2.2013

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2012 ke stažení ve formátu pdf.