Sazebník úhrad za poskytování informací pro účetní období roku 2023

Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento sazebník byl schválen radou města dne 13.12.2022 usnesením číslo 00403/RM2226/8.