Výroční zpráva za rok 2007

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Výroční zpráva za rok 2007

o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2007 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:   73 ;

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5 .

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 3

- odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace týkající se celkových tržeb za teplo a celkového množství tepla prodaného v letech 2001 – 2004 společností Dalkia – odvolání Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno;

- odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace týkající se Smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem a společností Dědic a partneři a.s. na zpracování znaleckého posudku v souvislosti s prodejem akcie Dalkia Ostrava, a.s. – odvolání krajským úřadem zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno;

- odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace týkající se znaleckého posudku v souvislosti s prodejem akcie Dalkia Ostrava, a.s. – rozhodnutí krajským úřadem zrušeno a vráceno zpět k novému projednání;

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 11

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- 4 podání nebyla krajským úřadem shledána stížnostmi dle zákona,

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se odhadu tržní hodnoty 1 akcie společnosti Dalkia Ostrava, a.s. a 1 akcie společnosti Dalkia Česká republika, a.s. - krajský úřad postup města potvrdil,

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se smlouvy o dílo uzavřené mezi městem a společností Dědic a partneři a.s. na zpracování znaleckého posudku v souvislosti s prodejem akcie Dalkia Ostrava, a.s. – krajský úřad postup města potvrdil, 

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se prodeje 1 akcie společnosti Dalkia Ostrava – krajský úřad postup města potvrdil,

- stížnost na neúplnost podané informace o ukončení kontrol úřadů městských obvodů Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky  - postup města byl krajským úřadem potvrzen,

- stížnost na neposkytnutí informace týkající se poskytnutí stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – krajský úřad přikázal městu žádost vyřídit,

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se celkových tržeb za teplo a celkového množství tepla prodaného v letech 2001 – 2004 společností Dalkia Ostrava, a.s. – krajský úřad přikázal městu žádost vyřídit,

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se poskytnutí odhadu tržní hodnoty 1 akcie společnosti Dalkia Ostrava, a.s. – krajský úřad přikázal městu zjednat nápravu;

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,

b) jedna žádost byla poskytnuta s finanční úhradou,

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

- smlouvám s Dalkií Ostrava, a.s. a Dalkií Česká republika, a.s.,

- změnám územního plánu,

- revitalizaci zeleně a ochraně životního prostředí,

- investičním záměrům města a rekonstrukci centra,

- rekonstrukci a výstavbě komunikací.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 5.2.2008 usnesením č 3334/52 a je zveřejněna na úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava.cz .
 
 
V Ostravě dne 5.2.2008 

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2007 ke stažení ve formátu PDF.