Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2018  
o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Činnosti  dle zákona o informacích vykonávané Městskou policií Ostrava jsou zahrnuty v této zprávě.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  271

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 79, z toho 37 částečných, 42 úplných

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  16

 • 5 rozhodnutí nadřízeného orgánu potvrzuje postup MMO
 • 6 rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem zrušeno a věc vrácena k novému projednání
 • 2 rozhodnutí byla nadřízeným orgánem v části potvrzena a v části zrušena a vrácena k novému projednání
 • v 1 případě byla žádost vyřízena autoremedurou
 • v 1 případě běží zákonná lhůta pro vyřízení odvolání
 • v 1 případě vrátil nadřízený orgán spis bez rozhodnutí

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  41

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na :  

 • neposkytnutí informace
 • poskytnutí pouze části informací
 • výši požadované úhrady

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

 • v 15 případech nadřízený orgán postup MMO potvrdil
 • v 1 případě nadřízený orgán nařídil žádost vyřídit
 • ve 12 případech byla žádost vyřízena autoremedurou
 • ve 3 případech nadřízený orgán v části žádosti přikázal vyřízení

a v části potvrdil postup MMO

 • v 9 případech nadřízený orgán přikázal zjednat nápravu
 • v 1 případě běží zákonná lhůta k vyřízení stížnosti

Jednalo se o žádosti o informace:

 • k materiálům z jednání rady a zastupitelstva města (i z předchozích volebních období)
 • k fungování MPO
 • ke spisovým materiálům odboru DSČ
 • ke stavebním záměrům na území SMO
 • ke statistickým údajům o počtu obyvatelstva
 • k problematice znečišťování ovzduší

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 5 žádostí
bylo vyřízeno odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná ze žádostí nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly ke spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, ochraně životního prostředí, zasedání RM a ZM, fungování MPO,

d) z celkového počtu 271 žádostí bylo vyřízeno: 

 • přímým poskytnutím: 179 žádostí
 • odloženo bylo 13 žádostí – všechny tyto žádosti byly odloženy zcela (většinově pro nezaplacení požadované úhrady)
 • odmítnutím: 79 žádostí - z toho 42 žádostí odmítnuto zcela, 37 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 12. 2. 2019 usnesením č. 00673/RM1822/11 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/

V Ostravě  1.února 2019

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2018 ke stažení ve formátu pdf.