Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2016 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  271

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 112, z toho 57 částečných, 55 úplných

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  54

-          23  rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem potvrzeno

-          24 rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena k novému projednání

-          3 odvolání dosud nedořešena – běží zákonné lhůty

-          2 rozhodnutí částečně potvrzena a částečně nadřízený orgán přikazuje informaci poskytnout

-          1 případ MMO ruší své rozhodnutí o odmítnutí

-          1 případ podání vráceno nadřízeným orgánem zpět

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  32

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na:  

-          neposkytnutí informace

-          neposkytnutí informace v souvislosti s odkazem na již zveřejněnou informaci

-          poskytnutí pouze části informací

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

-          v 11 případech nadřízený orgán postup města potvrdil

-          ve 4 případech nadřízený orgán nařídil žádost vyřídit

-          ve 2 případech nadřízený orgán přikazuje část informací ze žádosti poskytnout

-          ve 3 případech rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání

-          ve 4 případech nadřízený orgán rozhodnutí částečně potvrdil a částečně přikázal informaci poskytnout

-          v 6 případech byla žádost vyřízena autoremedurou

-          ve 2 případech běží zákonná lhůta pro vyřízení stížnosti

Jednalo se o žádosti o informace k terminálu Hranečník, dopravnímu značení na území města, obchodnímu centru Odra ve Výškovicích, firmám Zásobování teplem Ostrava a Dalkia, forenznímu auditu Městské nemocnice Ostrava  a v neposlední řadě také materiálům z jednání rady a zastupitelstva města.

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 4 žádosti byly vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci

b) 2 žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly ke spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, ochraně životního prostředí, cenám energií, zasedání RM a ZM a dopravní infrastruktuře na území města

d) z celkového počtu 271 žádostí bylo vyřízeno: 

-          přímým poskytnutím: 149 žádostí

-          odloženo bylo 10 žádostí - z toho 9 žádostí odloženo zcela, 1 žádost částečně

-          odmítnutím: 112 žádostí - z toho 55 žádostí odmítnuto zcela, 57 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 07.02.2017 usnesením 05697/RM1418/82 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/

V Ostravě  31. ledna  2017

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2016 ke stažení ve formátu pdf.