Výroční zpráva za rok 2005

o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2005 o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle zákona:

 • a)počet podaných žádostí o informace: 226

 • z toho:
  • 218 žádostí vyřízeno poskytnutím informace
  • 5 žádostí vyřízeno rozhodnutím o nevyhovění žádosti
 • b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 8
 • c)opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
 • v 1 soudním řízení z roku 2003 vedeném u Krajského soudu v Ostravě ve věci poskytnutí informace bylo dne 18.srpna 2005 rozhodnuto takto: "Rozhodnutí Rady města Ostravy ze dne 2.12.2003 č.j. 2413/37, se-zrušuje a věc se vrací k  dalšímu řízení".

 • d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů: nebylo provedeno žádné řízení o sankcích
 • e)další informace vztahující se k uplatňování zákona:
  • 3 žádosti byly odloženy pro nepříslušnost
  • žádná žádost nebyla řešena odkazem na již zveřejněné informace
  • primátor neřešil žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace z oblasti přenesené působnosti
  • rada řešila 8 odvolání proti zamítavým rozhodnutím v oblasti samostatné působnosti žádná ze žádostí nebyla poskytnuta s&npsp;finanční úhradou

 

Nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

 

 • smlouvám s Dalkií Ostrava, a. s. a Dalkií Morava, a. s., cenám a dodávkám tepelné energie
 • činnosti představitelů a orgánů města
 • grantům a stipendiím pro studenty, školám s cizojazyčnou výukou
 • grantům v sociální oblasti, adopci a "baby boxů"
 • výstavbě obchodních center, koupališť a zóně Karolina
 • k údržbě a obnově komunikací, cyklostezkám, přechodům pro chodce
 • dotacím pro výstavbu rodinných domků a pro opravy bytů v osobním vlastnictví
 • veřejné zeleni
 • ochranným hrázím, kanalizaci a čistírnám odpadních vod
 • matričním záležitostem a řešení životních situací
 • investičním záměrům města a rekonstrukci centra
 • veřejným zakázkám, obecně závazným vyhláškám
 • personálnímu auditu a dostupnosti informací na webových stránkách
 • veřejnému pořádku, odchytu toulavých zvířat a útulku pro psy

 

Dle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je městským obvodům svěřeno oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské obvody samostatně a uveřejňují ji na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 21.2.2006 usnesením č.-8284/127 a je zveřejněna na úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.mmo.cz.V Ostravě dne 22. 2. 2006

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2005 ke stažení ve formátu PDF.