Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2008 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  30

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 4

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností: 1

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

- stížnost na neposkytnutí informace v zákonné lhůtě týkající se Projektu 1st International School of Ostrava – krajský úřad přikázal městu žádost vyřídit, informace byla poskytnuta.

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

a) žádná žádost nebyla zcela vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,

b) dvě žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou,

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

- smlouvám s Dalkií Ostrava, a.s. a Dalkií Česká republika, a.s.,

- změnám územního plánu,

- ochraně životního prostředí, zejména pak vodoprávní záležitosti,

- investičním záměrům města,
- hospodaření města Ostravy.
 
 

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 20.1.2009 usnesením č. 6452/85 a je zveřejněna na úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava.cz .

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2008 ke stažení ve formátu PDF.