Výroční zpráva za rok 2006

o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2006 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 32 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

  1. počet podaných žádostí o informace:  92,
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  4;
   
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:

  2 - napadená rozhodnutí zrušena;

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

  1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,
  2. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;
   
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;

 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

  1. počet podaných stížností: 4
  2. důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
   • 2 stížnosti nebyly nadřízeným orgánem shledány stížnostmi dle zákona o informacích, (1 na spojené vyřízení dvou žádostí, 1 na výši cen tepelné energie)
   • 1 stížnost na nedostatečnost podané informace - nadřízeným orgánem postup magistrátu potvrzen;
   • 1 stížnost na neposkytnutí informace doručena stěžovatelem přímo nadřízenému orgánu, po postoupení stížnosti magistrátu informace byla poskytnuta;
   
 6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

  1. žádná žádost nebyla vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,
  2. žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou,
  3. nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:
   • smlouvám s Dalkií Ostrava, a.s. a Dalkií Morava, a.s.,
   • veřejným zakázkám,
   • nakládání s odpady a k poplatku za komunální odpad,
   • kolaudacím vodních děl,
   • grantům v sociální oblasti, zdravotně sociální politice města a sociálním službám,
   • stavu a obnově komunikací, cyklostezkám,
   • dotacím pro výstavbu a rekonstrukci rodinných domků a k zadluženosti města,
   • čerpání prostředků z fondů EU,
   • financování výstavby bytových jednotek v Ostravě-Jihu,
   • stavebnímu řízení Lázně Nový Darkov Klimkovice,
   • škodám způsobených povodněmi firmě OSTRAMO Vlček,
   • investičním záměrům města a rekonstrukci centra.
 7.  

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 13.2.2007 usnesením č. 653/11 a je zveřejněna na úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava.cz

V Ostravě dne 14.2.2007

 

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2006 ke stažení ve formátu PDF.