Výroční zpráva za rok 2001

Statutární město Ostrava

 

Výroční zpráva za rok 2001

o činnosti orgánů statutárního města Ostravy v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se předkládá výroční zpráva o činnosti magistrátu města v oblasti poskytování informací.

I. Magistrát podává žadatelům informace z oblasti samostatné i přenesené působnosti. Za rok 2001 je stav následující:

   a) počet podaných žádostí o informace: celkem 330 žádostí,

   b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: nebylo podáno žádné odvolání,

   c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: neproběhlo žádné soudní řízení,

   d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona bez uvádění osobních údajů: nebylo  

       provedeno žádné řízení o sankcích,

   e) další informace vztahující se k uplatňování zákona:

       z 330 žádostí bylo - 320 žádostí vyřízeno  poskytnutím informace příslušným odborem magistrátu,

-          žádná žádost nebyla odložena pro nepříslušnost,

-          9 žádostí bylo řešeno odkazem na již zveřejněné informace,

-          1 žádost byla řešena nevyhověním žadateli zčásti (jednalo se o údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Žádná z žádostí o informaci nezůstala nevyřízena.

Za úhradu bylo vyřízeno 11 žádostí podaných na odbor financí a rozpočtu. Ve všech případech se jednalo o poskytnutí digitálních nosičů s přehledem cenových map za úhradu v hotovosti v celkové částce 1965,70 Kč.

Nejvíce občanů se obrátilo s žádostí o informaci na odbor vnitřních věcí prostřednictvím oddělení střediska informačních služeb, který vyřídil 114 žádostí o informace dle zákona. Nejčetnější dotazy: kontaktní adresy úřadů a postupy při vyřizování různých záležitostí občanů, chov psů, veřejný pořádek, sčítání lidu, odpady, reklamy, výkon civilní služby, vyřizování osobních dokladů. Odbor kultury a vzdělanosti vyřídil 75 žádostí o informace zaměřené na  poskytnutí stipendií při studiu, na akce v rámci Česko-Francouzských dnů, granty a péče o postižené děti a mládež. Odbor kancelář primátora vyřídil 69 žádostí o informace, které se týkaly činnosti orgánů města. Odbor útvar hlavního architekta vyřídil 27 žádostí o informace, které se vztahovaly k územním plánům města a městských obvodů, dálnici D 47 a soutěži Karolina. Odbor financí a rozpočtu vyřídil 13 žádostí o informace, týkajících se cenové mapy města.

II. Rada města neřešila podle § 16 zákona žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí     informace z oblasti samostatné působnosti.

III. Primátor neřešil podle § 16 zákona žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace z oblasti přenesené působnosti.

 

Článek 32 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, svěřuje městským obvodům oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské obvody samostatně a uveřejňují na úředních deskách úřadů městských obvodů.

 

Výroční zpráva byla schválena usnesením č. 6919/76 z 76. schůze rady města ze dne 19.2.2001

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2001 ke stažení ve formátu PDF.