Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2009 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 33 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 
1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace:  69
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 18
 
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 8
- 5 rozhodnutí města bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje potvrzeno,
- 2 rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému projednání,
- 1 rozhodnutí v části potvrzeno a v části zrušeno,
- informace týkající se výpočtu tepla za r. 2002 – 2009 – rozhodnutí potvrzeno,
- informace týkající se skutečné ceny tepla za r. 2002 – 2009 – rozhodnutí potvrzeno,
- informace týkající se dopisu společnosti Dalkia, CR – rozhodnutí potvrzeno,
- informace obsažené ve vyjádření společnosti Dalkia, CR – rozhodnutí potvrzeno,
- informace týkající se vyjádření společnosti Dalkia, CR – rozhodnutí potvrzeno,
- informace týkající se účetní závěry a zprávy o propojení společnosti Dalkia Ostrava, a.s. – rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání,
- informace týkající se výpočtu tepla za rok 1999 – 2001 – rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání,
- informace týkající se nesouhlasu společnosti Dalkia s poskytnutím informací a žádostí magistrátu o tento souhlas – rozhodnutí v části potvrzeno, v části zrušeno a vráceno k novému projednání, odvolání v části zamítnuto;
 
3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení,
b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení;
 
4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
 
5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
a) počet podaných stížností: 4
b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
- všechny stížnosti na neposkytnutí informací    -  1x postup města byl potvrzen, 
                                                                                     -  1x přikázáno vyřídit,
                                                                                     -  2x postup města v části potvrzen, v části přikázáno vyřídit;
 
6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
z celkového počtu 69 žádostí bylo:
- poskytnuto 51 informací: z toho 50 přímým poskytnutím, 1 informace byla vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci,
- rozhodnutím o odmítnutí žádosti bylo vyřízeno 18 žádostí: z toho 3 žádosti odmítnuty zcela, 12 žádostí částečně, 2 pro nepříslušnost k poskytnutí informace, 1 žádost pro neupřesnění žádosti,
- 1 žádost byla poskytnuta s finanční úhradou,
- nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:
- smlouvám s Dalkií Ostrava, a.s. a Dalkií Česká republika, a.s.,
- ochraně životního prostředí a vodoprávním záležitostem,
- kulturním a sportovním zařízením.
 
Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 19.1.2010 usnesením číslo 9838/RM0610/117 a je zveřejněna na úřední desce magistrátu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava.cz .
 
V Ostravě dne 19.1.2010
 
Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2009 ke stažení ve formátu PDF.