Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2019
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
02.01.2019 Žádost o statistiky měření rychlosti od roku 2014. dsč1 ? 2
03.01.2019 Žádost o informaci ohledně poskytnutí služeb moderátora. vni1 ne 27
04.01.2019 Žádost o sdělení doby trvání nájemní smlouvy v bytech SMO k 31.12.2018. maj1 ne 3
04.01.2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci automatického technického prostředku instalovaného v Moravské Ostravě. it1 ne 4
04.01.2019 Žádost o počet přestupků - měření rychlosti. dsč2 ne 9
06.01.2019 Žádost o informace ohledně policejního šetření. lpo1 ne 1
06.01.2019 Žádost o sdělení míst měření rychlosti říjen 2015. mp1 ne 1MP
06.01.2019 Žádost o informaci ohledně uzavřených smluv s bankovními obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej. ofr1 ne 17
07.01.2019 Žádost o zaslání ověřovacího listu rychloměru. dsč3 ne 10
07.01.2019 Žádost o informaci ohledně procentuální úspěšnosti výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ofr2 ne 18
07.01.2019 Žádost ve věci GDPR. vni2 ne 39
08.01.2019 Dotaz čipování, tetování, dodržování OZV atd. mp2 ne 2MP
08.01.2019 Žádost o poskytnutí informace ohledně silničních rychloměrů. it2 ne 8
08.01.2019 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč4 ne 11
08.01.2019 Žádost o informace k činnosti útulku pro psy. ožp1 ne 13
08.01.2019 Zápisy z jednání sboru starostů z let 2018 a 2019. lpo2 ne 14
08.01.2019 Žádost o zaslání investičních plánů města Ostravy a rozpočet města na rok 2019. oi1 ne 15
10.01.2019 Žádost o informace o výši poskytnutých dotací. šas1 ne 5
10.01.2019 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného k žádosti o koupi pozemku v k. ú. Hrabůvka. maj6 ne 6
10.01.2019 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného k žádosti o koupi pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou. maj7 ne 7
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč5 ne 19
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč6 ne 21
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč7 ne 22
10.01.2019 Žádost o informaci ohledně udělených pokut v souvislosti s provozováním taxislužby. dsč8 ne 23
16.01.2019 Žádost o informace ohledně taxislužby. od1 ne 16
21.01.2019 Žádost o informace týkající se platu a odměn za rok 2018 pap1 ne 24
22.01.2019 Radniční zpravodaj. kp1 ne 20
22.01.2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci webových stránek. it4 ne 26
22.01.2019 Žádost o výpis s EKŘ. dsč10 ne 28
23.01.2019 Statistické údaje pro výzkum v rámci diplomové práce. UHAaSŘ3 ne 33
24.01.2019 Žádost o poskytnutí informace - kopie materiálů z EKŘ. dsč9 ne 25
25.01.2019 Žádost o poskytnutí informací - stacionární radary. mp3 ne 3MP
30.01.2019 Jaké jsou poskytovány benefity zaměstnancům MMO? pap2 ne 29
30.01.2019 Dotaz k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava. ožp2 ne 36
01.02.2019 Žádost ve věci umístění reklamního sdělení. žú1 ne 31
03.02.2019 Žádost o poskytnutí podkladového materiálu pro jednání RM dne 18.12.2018 - RM-VZ Koncese malého rozsahu "Provozování bikesharingu v Ostravě". lpo3 ne 30
04.02.2019 Žádost o poskytnutí informací - znečišťování komunikace Orlovská. mp4 ne 4MP
04.02.2019 Žádost ve věci kopie Územního rozhodnutí č.26/88 ze dne 11.2.1988. UHAaSŘ4 ne 34
05.02.2019 Žádost o informace - bezpečnostní kamery. mp5 ne 5MP
05.02.2019 Stížnost na vyřízení žádosti o informace. od2 ne 32
11.02.2019 Žádost o poskytnutí informací týkající se údržby dřevin. hs1 ne 35
13.02.2019 Dotaz k problému Šenov, ul. Dubová. ožp3 ne 40
13.02.2019 Žádost ve věci utajení osvojení. vni3 ne 74
14.02.2019 Žádost o materiály z RM(usn.č.00625/11 Parkování ve městě, usn.č.00582/10 Návrh NS-umístění bannerů na mostní konstrukce nad komunikacemi). lpo5 ne 37
18.02.2019 Žádost - sdělení průměrného platu velitele směny MPO. mp6 ne 6MP
21.02.2019 Žádost ve věci městský mobiliář a zeleň. ožp4 ne 38
04.03.2019 Žádost - využití pozemku v k.ú. Ostrava-Hrušov. UHAaSŘ1 ne 41
04.03.2019 Žádost o poskytnutí údajů o dodavatelích, kteří podali nabídky k VZ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská. vzkú1 ne 42
06.03.2019 Žádost ve věci povolená rychlost na ul. 28. října. od3 ne 43
08.03.2019 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. oi2 ne 44
13.03.2019 Žádost o poskytnutí informací ohledně platů zaměstnanců MMO. pap3 ne 47
15.03.2019 Žádost o poskytnutí protokolu/zprávy z otevírání obálek k VZ "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II". vzkú2 ne 45
18.03.2019 Žádost ve věci výstavby. UHAaSŘ5 ne 56
19.03.2019 Žádost o inf. ke stan. podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. UHAaSŘ2 ne 46
20.03.2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci usnesení rady.  IT3 ne 48
25.03.2019 Žádost o sdělení počtů výzev k úhradě částky a vydaných příkazů za rok 2018. dsč12 ne 49
25.03.2019 Žádost o poskytnutí informace "Jak bylo postupováno při prodeji pozemků pod garážemi v urč. obdobích a různých situacích". maj2 ne 50
25.03.2019 Žádost o informaci co, kde, kdy se opravilo - kanalizace. ožp7 ne 51
25.03.2019 Žádost o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu vedeným pod sp. zn. S-SMO/776259/19/DSČ. dsč11 ne 52
25.03.2019 Žádost ve věci postavení účastníka ve stavebním řízení UHAaSŘ6 ne 57
26.03.2019 Provedení úkonů za účelem budoucí realizace stavebního záměru na pozemcích v k.ú.Přívoz UHAaSŘ7 ne 58
26.03.2019 Kopie anonymizovaných rozhodnutí a sdělení. UHAaSŘ8 ne 60
27.03.2019 Zaslání anonymizovaných rozhodnutí a sdělení - doplnění. UHAaSŘ9 ne 61
01.04.2019 Žádost o informace ohledně účtu pro zasílání plateb za odpady. ofr5 ne 75
04.04.2019 Žádost ve věci Cyklistická stezka Proskovická, Blanická. ožp5 ne 55
05.04.2019 Žádost o poskytnutí informace - poskytnutí protokolu o otevírání obálek k veřejné zakázce "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II". vzkú3 ne 54
08.04.2019 Žádost o sdělení informací ve věci stavby "Zástavba RD-inženýrské sítě a komunikace, Krásné Pole, ul. Předvrší, II. etapa" ožp6 ne 63
09.04.2019 Žádost o informace ohledně vrátnice DSČ. hs2 ne 65
10.04.2019 Žádost o informaci k VZ "Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů". vzkú4 ne 62
11.04.2019 Žádost o informace ve věci počtu , kapacity a polohy krytů civilní obrany v Ostravě. kp2 ne 59
15.04.2019 Sociální sítě, Ostravská radnice, Metropolitan. kp3 ne 64
16.04.2019 Žádost ve věci rychloměru Unicam v katastru obce Klimkovice lpo6 ne 67
18.04.2019 Žádost o poskytnutí informací - správní řízení v souvislosti s hazardními hrami. ofr3 ne 66
23.04.2019 Počet podaných stížností podle §175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za rok 2018. iak1 ne 69
24.04.2019 Žádost o informaci k času sepisování dopisu a náklady na doporučené zaslání. dsč17 ne 68
25.04.2019 Informace ke st. povolení, Krásné Pole. ožp8 ne 72
29.04.2019 Žádost ve věci machinace s odměnami MP. ofr4 ne 70
29.04.2019 Žádost o informace ve věci zadávacího řízení. od4 ne 71
09.05.2019 Žádost o informace ke kategoriím historických vozidel. dsč13 ne 73
09.05.2019 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu. dsč14 ne 76
09.05.2019 Informace ohledně škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu. vni4 ne 80
16.05.2019 Žádost o informace - komunikace v k. ú. Poruba. od5 ne 77
17.05.2019 Žádost o informaci - řešení vozidla Ford Fusion. mp7 ne 7MP
20.05.2019 Poskytnutí odkazu umožňující získání informací o  dotacích v oblasti kultury na webových stránkách SMO. kva1 ne 78
20.05.2019 Žádost o poskytnutí informací ohledně přírodního lanového centra. UHAaSŘ10 ne 92
23.05.2019 Žádost o poskytnutí vnitřního řídícího aktu upravujícího zadávání veřejných zakázek. vzkú5 ne 79
27.05.2020 Žádost o poskytnutí informací - strážník. mp8 ne 8MP
30.05.2019 Žádost o poskytnutí rozsudků okresního a krajského soudu Ostrava. lpo7 ne 81
06.06.2019 Systém automatické detekce hustoty sil. provozu. od6 ne 83
06.06.2019 Žádost o zaslání rozhodnutí. dsč19 ne 85
06.06.2019 Žádost o zaslání rozhodnutí. dsč18 ne 86
07.06.2019 Žádost o statistiku přestupků v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. dsč16 ne 82
10.06.2019 Žádost o poskytnutí informace ohledně využití on-line rezervačního systému. it5 ne 84
10.06.2019 Veřejná zakázka S842/14-Nedodržení postupu při uzavření dodatku - rozhodnutí ÚOHS. lpo9 ne 89
11.06.2019 Žádost o innformace ohledně bytového domu, ul. Zapletalova, Slezská Ostrava. lpo8 ne 87
11.06.2019 Materiály RM za období 7.11.2018-4.6.2019. lpo10 ne 88
13.06.2019 Vydávání územních rozhodnutí. UHAaSŘ12 ne 95
17.06.2019 Žádost o sdělení výše dluhu MMO ke dni 31.12.2018. ofr6 ne 90
21.06.2019 Seznam správních řízení, které projednával úsek správního řízení na úseku provozu autoškol za rok 2019 s uvedením č.j., jméno zpracovatele, datum zahájení a datum rozhodnutí. dsč15 ne 93
25.06.2019 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč20 ne 91
26.06.2019 Žádost o informace ke stavbě RD v Ostravě-Koblově, ul. Na Tabulkách. ožp9 ne 94
04.07.2019 Identifikace řízení, povolených staveb.... ožp12 ne 101
04.07.2019 Identifikace řízení, povolených staveb..... ožp11 ne 102
08.07.2019 Poskytnutí kopií dokladů ze spisového materiálu. ožp10 ne 103
09.07.2019 Financování památníku Hanke. kp4 ne 96
15.07.2019 Sdělení informace o výši částky, kterou MMO uhradil za přípravu komentáře k nově připravovanému nařízení města Ostravy - zákazu šíření reklamy na veřejně přístupných místech. UHAaSŘ11 ne 97
15.07.2019

Žádost o poskytnutí informací:

  • jak SMO podpořilo znevýhodněné dětí v oblasti sportu a tělovýchovy (3roky zpět, nyní, v budoucnu)  
  • doložení příslušných dokumentů
šas2 ne 106
16.07.2019 Žádost o poskytnutí údajů za roky 2019, 2018, 2017o průměrné výši nájmu na m/2 v soukromých bytech na katastru SMO, ve kterých bydlí lidé ve všech tzv. sociálně vyloučených lokalitách. maj5 ne 98
18.07.2019 Poskytnutí dokumentu "Technicko-ekonomická analýza lokality Bedřiška". maj3 ne 99
18.07.2019 Poskytnutí uzavřené smlouvy o  sdružení včetně dodatků mez SMO a Stavebním bytovým družstvem Nová Huť - domy na ul. Zapletalova, Slezská Ostrava. maj4 ne 100
22.07.2019 Žádost o informace ohledně zpracování žádostí o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu. vni5 ne 110
24.07.2019 Žádost o poskytnutí informace ohledně emailových schránek. it6 ne 104
24.07.2019 Žádost o poskytnutí vyjádření k průběhu řešení oznámených přestupků. ožp14 ne 107
24.07.2019 Žádost o zaslání písemnosti ze spisu 028192/18. dsč23 ne 108
25.07.2019 Žádost o zaslání doručenky ze spisu 194801/18. dsč24 ne 109
29.07.2019 Informace o provozu útulku. ožp13 ne 111
08.08.2019 Žádost o zaslání části spisu. dsč27 ne 113
12.08.2019 Protihluková opatření, sil. I/58, Ostrava-Nová Bělá. UHAaSŘ13 ne 112
15.08.2019 Žádost o zaslání protokolu o kontrole. žú2 ne 115
16.08.2019 Žádost o sdělení k pracovní době na DSČ. dsč26 ne 114
19.08.2019 Zahájení řízení o přezkumu územního souhlasu o umístění stavby dne 7.5.2019, Přívoz. UHAaSŘ16 ne 116
19.08.2019 Žádost o poskytnutí všech podaných nabídek subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. ve věcech veřejných zakázek. vzkú6 ne 117
22.08.2019 Zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu sp.zn. S-SMO/776259/18/DSČ. dsč21 ne 118
23.08.2019 Žádost o zaslání dokumentu včetně elektronických a jiných příloh. dsč25 ne 119
26.08.2019 Poskytnutí kopií dokladů. ožp15 ne 121
29.08.2019 Která osoba či orgán podal žádost nebo návrh na změny územ. pl. - změna využití pozemků v k. ú. Svinov. UHAaSŘ14 ne 120
04.09.2019 V jakém stavu se nachází projekt revitalizace nám. Msgre Šrámka. UHAaSŘ15 ne 122
09.09.2019 Žádost o informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadajících pod MMO za období 1/2018 - 12/2018. pap4 ne 125
10.09.2019 Žádost o zaslání 5 usnesení o skončeném přestupkovém řízení. dsč22 ne 123
11.09.2019 Žádost o zaslání všech územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí týkajících se p.č. v k. ú. Poruba. ožp16 ne 129
12.09.2019 Žádost o poskytnutí vydaných závazných stanovisek ke stavebním úpravám domů. UHAaSŘ17 ne 124
13.09.2019 Žádost o poskytnutí informace, zda byly stavebníkům v lokalitě MPZ Ostrava-Vítkovice uloženy pokuty. UHAaSŘ18 ne 126
16.09.2019 Žádost o poskytnutí usnesení rady č. 08234/RM1418/115 + příloha č. 1 k tomuto usnesení. lpo11 ne 127
19.09.2019 Informace o odstřelech nepůvodních druhů zvířat. ožp17 ne 130
20.09.2019 Žádost o zpřístupnění informací, zda je MMO člen bytového družstva a v kolika družstvech vystupuje. maj8 ne 128
25.09.2019 Žádost  - zhotovení košil a polokošil pro strážníky v roce 2010 a 2011 mp9 ne 9MP
27.09.2019 Žádost o zaslání výpisu z bodového systému z karty řidiče. dsč29 ne 131
30.09.2019 Žádost o poskytnutí informace - žádost o SMTP transport/emailový alias. it7 ne 132
30.09.2019 Žádost o poskytnutí informace - penetrační testy. it8 ne 133
01.10.2019 Žádost o poskytnutí informace - optika. it9 ne 134
01.10.2019 Žádost o poskytnutí informace - úkol z RMOb. it10 ne 135
04.10.2019 Pronájem a provoz restaurace a přilehlé terasy DKMO. lpo12 ne 136
07.10.2019 Žádost o informace ve věci výstavby kanalizace v Ostravě - Krásném Poli. oi3 ne 137
08.10.2019 Žádost o poskytnutí dokumentů. ožp18 ne 140
09.10.2019 Analýza rozboru komunálních odpadních vod ožp19 ne 144
10.10.2019 Žádost ke statistice přestupků. dsč28 ne 139
10.10.2019 Žádost o informace k provozování ČOV, Ostrava-Koblov. ožp21 ne 143
11.10.2019 Žádost o plné znění všech dokumentů, které městský úřad pro subjekt vydal v průběhu staveb. nebo územ. řízení v obd. od 1. září 2018 do dne podání žádosti. UHAaSŘ19 ne 138
11.10.2019 Žádost o informace k provozování ČOV, Ostrava-Koblov. ožp20 ne 142
15.10.2019 Žádost o poskytnutí příloha č. 1 materiálu do RM dne 4.6.2019 - výkon působnosti VH v obch. společnosti Dopravní podnik a.s. lpo14 ne 141
15.10.2019 Žádost o informace ohledně pokuty. lpo13 ne 145
21.10.2019 Vyjasnění právní situace kolem parcel v k. ú. Michálkovice. UHAaSŘ20 ne 147
30.10.2019 Žádost o poskytnutí informace ohledně používání Nálezové databáze. ožp22 ne 146
30.10.2019 Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí. ožp23 ne 151
04.11.2019 Sdělení o zrušení Územního souhlasu ÚMOb MOaP č.j. MOaP/033774/19/OSŘP1. UHAaSŘ21 ne 148
06.11.2019 Žádost o zaslání celého spisu obsahujícího oznámení o přestupku pod. č.j.: SMO/467726/19/MP, včetně úředního záznamu, situačního nákresu, fotografií zaparkovaného vozidla a stížnosti občanů bydlících na ulici Sládkova, na jejímž základě byla provedena kontrola. mp10 ne 10mp
11.11.2019 Žádost o sdělení seznamu vlastníků/správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Ostrava. UHAaSŘ22 ne 149
11.11.2019 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč30 ne 150
13.11.2019 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu SMO Ostrava. kva2  ne 152
14.11.2019 Informace k OZV a poskytnutí příslušných kopií. ofr7 ne 155
21.11.2019 Výše průměrného platu za r. 2018, 2019 - vedoucí odboru, vedoucí oddělení, ostatní zaměstnanci. Výše průměrného osob. příplatku za r. 2018, 2019 - vedoucí odboru, vedoucí oddělení, ostatní zaměstnanci. pap5 ne 154
26.11.2019 Přestavba křižovatky Frýdecká - Mostní. od7 ne 153
27.11.2019 Žádost o poskytnutí seznamu povolených veřejných shromáždění za roky 2018,2019. vni6 ne 158
02.12.2019 Informace ke kanalizaci na ul. Antošovická, Antošovice a Koblov. ožp24 ne 157
05.12.2019 Žádost o informace - investiční akce v Ostravě - Hrabová (stavba nové mateřské školky, přístavba kulturního sálu). oi4 ne 156
06.12.2019 Informace ke kanalizaci v ul. Antošovická, Koblov a Antošovice. ožp25 ne 159
19.12.2019 Žádost o informace ohledně počtu řešených přestupků na ulici V. Jiříkovského za období 1.1.2019 - 15.12.2019 (v dopravě). mp11 ne 11MP
19.12.2019 Žádost o poskytnutí informací ohledně odkanalizování v lokalitě Pod Janíčkem, Stará Bělá. oi5 ne 160
21.12.2019 Žádost o informace - porušení zákonů ČR. lpo15 ne 161
30.12.2019 Žádost o sdělení množství pokut z ATP Klimkovický tunel. dsč31 ne 162