Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2013 o činnosti statutárního města Ostravy (dále jen „město“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 34 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  180

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 28

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  4

- 1 rozhodnutí v části potvrzeno, v části nařízeno věc vyřídit (ve věci restrukturalizace DPO, a.s.)

- 3 rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému rozhodnutí (ve věci analýzy kriminality v Ostravě,  ve věcech otázek týkajících se Dopravního podniku Ostrava a.s. a  společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., ve věci údržby zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih)

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:

a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: pravomocně nebylo skončeno žádné soudní řízení

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: náklady nebyly vynaloženy

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):

a) počet podaných stížností:  13

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

-  ve 2 případech nadřízený orgán postup města potvrdil,

- v 5 případech bylo stížnosti vyhověno, 

- v 1 případu  nadřízený orgán postup města v části potvrdil a v části nařídil vyřízení žádosti,

- ve 4 případech nadřízený orgán nařídil vyřízení žádosti,

- v 1 případě je stížnost dosud v řešení

Jednalo se převážně o informace vztahující se k cenám tepla, k postupům při vyřizování žádostí o informace, k postupům při jednání orgánů města a projednávaným materiálům, k veřejným zakázkám realizovaných městem, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELEKTRIC, a.s. a související informace z jednání orgánů města.

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

a) jedna žádost byla vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná žádost nebyla poskytnuta s finanční úhradou, v případě požadovaných úhrad byly žádosti odloženy pro neuhrazení požadované částky dle sazebníku

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:

k cenám tepla, k životnímu prostředí, k oceňování pozemků ve vlastnictví města, k problematice majetku města, k problematice ulice Přednádraží, k veřejným zakázkám a projektům realizovaných městem,  k postupům při vyřizování žádostí o informace, k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s., ke vztahům společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. a EKOVA ELEKTRIC, a.s. a související informace z jednání orgánů města, k aktuálním rozhodnutím orgánů města (Bazaly, čipování psů, kamerový systém apod.).

d) z celkového počtu 180 žádostí bylo vyřízeno: 

- přímým poskytnutím: 152 žádostí,

- odmítnutím: 28 žádostí - z toho 10 žádostí odmítnuto zcela, 18 žádostí částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne  18.02.2014 usnesením 9327/RM1014/121 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/ 

V Ostravě dne 7.2.2014

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2013 ke stažení ve formátu pdf.