Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2019  
o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů (dále jen „město“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

Podle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, je městským obvodům a jejich orgánům svěřeno oprávnění podávat informace podle zákona o informacích. Městské obvody výroční zprávy uveřejňují na svých úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytování informací dle zákona o informacích vykonávané Městskou policií Ostrava je zahrnuto v této zprávě.

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

a) počet podaných žádostí o informace:  170

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 43, z toho 23 částečné odmítnutí, 20 úplné odmítnutí žádosti

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  7

 • ve 4 případech nadřízený orgán odvolání zamítl a potvrdil postup MMO
 • v 1 případě nadřízený orgán změnil rozhodnutí tak, že některá slova z výroku vypustil, ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdil
 • v 1 případě nadřízený orgán rozhodl, že odvolání nesplňovalo zákonné podmínky
 • v 1 případě nadřízený orgán přikázal řádné vyřízení žádosti

 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Ve sledovaném období nebyl soudem veden žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech dle zákona o informacích nebyly vynaloženy žádné náklady.

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

 

5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

a) počet podaných stížností:  6

b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti byly podávány na:  

 • neposkytnutí informace
 • poskytnutí částečné informace
 • nevyhotovení rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci

Stížnosti byly řešeny povinným subjektem a nadřízeným orgánem takto:

 • ve 3 případech nadřízený orgán přikázal žádost vyřídit
 • ve 3 případech byla stížnost vyřízena autoremedurou

Jednalo se o žádosti o informace:

 • k měření rychlosti na území města
 • k zasílání spisových materiálů odboru projektů IT služeb a outsourcingu a odboru dopravně správních činností
 • ke stavebním záměrům na území SMO (kanalizace)

6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) 1 žádost byla vyřízena odkazem na zveřejněnou informaci

b) žádná z informací nebyla poskytnuta s finanční úhradou

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly ke spisovým materiálům odboru dopravně správních činností, měření rychlosti na území SMO, rozvoji infrastruktury, materiálům rady a zastupitelstva města

d) z celkového počtu 170 žádostí bylo vyřízeno: 

 • přímým poskytnutím informace: 117 žádostí
 • odloženo bylo 10 žádostí – 8 žádostí bylo odloženo zcela, 2 žádosti byly odloženy částečně
 • odmítnutím: 43 žádostí - 20 žádostí bylo odmítnuto zcela, 23 žádostí bylo odmítnuto částečně.

Tato výroční zpráva byla schválena radou města dne 11.02.2020 usnesením č. 03238/RM1822/47 a je zveřejněna na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese http://www.ostrava.cz/.

Přehled o vyřizování žádostí o poskytnutí informací v r. 2019 ke stažení ve formátu pdf.