Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 15. jednání dne 24.06.2020
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 0BJ1822 01821/20Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.202072zOST
ZM_M - 0BJ1822 01820/20Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.06.202035zP
ZM_M - 1BJ1822 01819/20Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 2BJ1822 01567/20Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla "Památník obětem střelby v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019"35zP
ZM_M - 3BJ1822 01628/20Informace o plnění usnesení zastupitelstva města35zP
ZM_M - 4BJ1822 01708/20Návrh na sjednocení pravidel pro vystupování občanů na zasedání zastupitelstev jednotlivých městských obvodů statutárního města Ostravy35zP
ZM_M - 5BJ1822 01704/20Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla tovární značky NISSAN35zP
ZM_M - 6BJ1822 01609/20Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků35zP
ZM_M - 7BJ1822 01648/20Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu "Transformace Domova na Liščině II" v rámci Integrovaného regionálního programu35zP
ZM_M - 8BJ1822 01442/20Rámcová smlouva o financování projektu "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" s předpokládanou finanční podporou z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava35zP
ZM_M - 9BJ1822 01571/20Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 1,80 mld. Kč na investiční akce města35zP
ZM_M - 10BJ1822 01659/20Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12. 201935zP
ZM_M - 11BJ1822 01785/20Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě35zP
ZM_M - 12BJ1822 01629/20Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 201935zP
ZM_M - 13BJ1822 01632/20Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 ze dne 4. 3. 2020. Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice29zN1
ZM_M - 14BJ1822 01542/20Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemků v k.ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových29zN1
ZM_M - 15BJ1822 01682/20Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 16BJ1822 01677/20Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu - vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 17BJ1822 01687/20Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 18BJ1822 01578/20Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 19BJ1822 01458/20Návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh)29zN1
ZM_M - 20BJ1822 01665/20Návrh na svěření majetku městskému obvodu Lhotka29zN1
ZM_M - 21BJ1822 01625/20Návrh na svěření pozemků MOb Hošťálkovice a MOb Ostrava-Jih29zN1
ZM_M - 22BJ1822 01607/20Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 23BJ1822 01460/20Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava a návrh svěřit pozemek městskému obvodu Nová Bělá29zN1
ZM_M - 24BJ1822 01374/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 25BJ1822 01535/20Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc městskému obvodu Stará Bělá29zN1
ZM_M - 26BJ1822 01581/20Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, vše v obci Ostrava29zN1
ZM_M - 27BJ1822 01689/20Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 28BJ1822 01683/20Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 29BJ1822 01684/20Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 30BJ1822 01690/20Návrh na záměr města prodat nemovitou věc a návrh nekoupit nemovitou věc, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 31BJ1822 01562/20Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.30zN2
ZM_M - 32BJ1822 01615/20Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy30zN2
ZM_M - 33BJ1822 01449/20Změna přílohy č. 1 usnesení č. 0091/ZM1822/2 (Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala v Krásném Poli")31zN3
ZM_M - 34BJ1822 01680/20Návrh na neposkytnutí dotace spolku FC Vítkovice 1919, z.s. v rámci programu na podporu vrcholového sportu pro rok 202031zN3
ZM_M - 35BJ1822 01676/20Žádosti o mimořádnou dotaci spolků HC VÍTKOVICE RIDERA, Akademie FC Baník Ostrava a 1. SC Vítkovice v oblasti vrcholového sportu31zN3
ZM_M - 36BJ1822 01695/20Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy31zN3
ZM_M - 37BJ1822 01678/20Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 202131zN3
ZM_M - 38BJ1822 01646/20Žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na dodávku a montáž hromosvodů32zN4
ZM_M - 39BJ1822 01698/20Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče pro rok 202032zN4
ZM_M - 40BJ1822 01668/20Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1001/2020/KVA32zN4
ZM_M - 41BJ1822 01691/20Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"33zN5
ZM_M - 42BJ1822 00862/20Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a použití finančních prostředků Fondu34zN6
ZM_M - 43BJ1822 01740/20Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.0614/2020/KP spolku Jagello 2000 na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 202035zP
ZM_M - 44BJ1822 01744/20Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Rekonstrukce IT, dětské hřiště - hradní nádvoří a hradní terasa Lučina s občerstvením a neinvestiční účelové dotace na projekt Návštěvnická karta OVA card a návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace č. 3183/2019/KP společnosti Černá louka s.r.o.35zP
ZM_M - 45BJ1822 01612/20Žádost občana o splátkový kalendář35zP
ZM_M - 46BJ1822 01796/20Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.35zP
ZM_M - 47BJ1822 01758/20Souhlas s uzavřením "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" v souvislosti s realizací projektu CLAIRO35zP
ZM_M - 48BJ1822 01661/20Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 201935zP
ZM_M - 49BJ1822 01760/20Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-1935zP
ZM_M - 50BJ1822 01576/20Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů35zP
ZM_M - 51BJ1822 01570/20Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu35zP
ZM_M - 52BJ1822 01574/20Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství35zP
ZM_M - 53BJ1822 00552/20Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019 o místním poplatku ze psů35zP
ZM_M - 54BJ1822 01782/20Účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní35zP
ZM_M - 55BJ1822 01781/20Návrh na zapojení volných zdrojů u základního běžného účtu do rozpočtu statutárního města Ostravy - účelové rezervy ke krytí výpadku sdílených daní35zP
ZM_M - 56BJ1822 01768/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 57BJ1822 01791/20Návrh na projednání záležitosti v SPZ Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 59BJ1822 01813/20Návrh přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) od MSK29zN1
ZM_M - 60BJ1822 01739/20Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 61BJ1822 01748/20Návrh na vzájemné darování nemovitých věcí mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 62BJ1822 01733/20Návrh darovat nemovité věci, návrh přijmout darem nemovitou věc, návrh na její svěření městskému obvodu Poruba, vše k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 63BJ1822 01816/20Návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Koblov a nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit spoluvlastnické podíly na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 64BJ1822 01666/20Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 65BJ1822 01754/20Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov a v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 66BJ1822 01664/20Návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 67BJ1822 01787/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 68BJ1822 01750/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava a v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina29zN1
ZM_M - 69BJ1822 01795/20Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Podivín, obec Podivín29zN1
ZM_M - 70BJ1822 01788/20Návrh na záměr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov29zN1
ZM_M - 71BJ1822 01808/20Návrh na záměr města prodat, návrh na záměr města neprodat a darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Cihelní a Vítězná)29zN1
ZM_M - 72BJ1822 01793/20Návrh prodat bytovou jednotku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 73BJ1822 01489/20Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 74BJ1822 01749/20Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 75BJ1822 01773/20Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - převod v ploše pojmenované SLZA29zN1
ZM_M - 76BJ1822 01636/20Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 77BJ1822 01801/20Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka29zN1
ZM_M - 78BJ1822 01673/20Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava29zN1
ZM_M - 79BJ1822 01804/20Návrh na nevydání souhlasu s nabytím nemovité věci v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín29zN1
ZM_M - 80BJ1822 01752/20Návrh na uzavření Směnné smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se společností Lidl Česká republika v.o.s.29zN1
ZM_M - 81BJ1822 01672/20Uzavření smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.30zN2
ZM_M - 82BJ1822 01772/20Návrh na změnu stanov zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!30zN2
ZM_M - 83BJ1822 01731/20Návrh na snížení účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k částečnému krytí provozních a osobních nákladů roku 2020 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.31zN3
ZM_M - 84BJ1822 01736/20Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 202131zN3
ZM_M - 85BJ1822 01794/20Programy na podporu školství a podporu vzdělávání a talentmanagementu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 202131zN3
ZM_M - 86BJ1822 01726/20Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s.31zN3
ZM_M - 87BJ1822 01815/20Žádosti spolků Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. a Ostrava Chess z. s. o prodloužení termínu čerpání dotace a prodloužení termínu pro dodání vyúčtování plynoucí z Veřejnoprávních smluv č. 0283/2020/ŠaS a č. 0285/2020/ŠaS31zN3
ZM_M - 88BJ1822 01811/20Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na uzavření dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu31zN3
ZM_M - 89BJ1822 01810/20Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I. etapa31zN3
ZM_M - 90BJ1822 01802/20Návrh na vstup statutárního města Ostrava do spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.31zN3
ZM_M - 91BJ1822 01766/20Návrh na schválení změn termínů konání akcí v oblasti kultury s finanční podporou SMO pro rok 2020, návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací32zN4
ZM_M - 92BJ1822 01809/20Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury32zN4
ZM_M - 93BJ1822 01747/20Žádost společnosti Janáčkův máj, o.p.s., o změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, ev. č. 3590/2019/KVA a uzavření Dodatku č.132zN4
ZM_M - 94BJ1822 01461/20Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava32zN4
ZM_M - 95BJ1822 01784/20Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/202131zN3
ZM_M - 96BJ1822 01807/20Poskytnutí účelových neinvestičních dotací a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 1.11.2020 do 30.4.202133zN5
ZM_M - 97BJ1822 01822/20Změna darovací smlouvy v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupu“33zN5
ZM_M - 98BJ1822 01649/20Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotačního programu fajnOVY prostor 2020-2021 a na prodloužení termínů dotační výzvy fajnOVY prostor 201933zN5
ZM_TO - 1BJ1822 01512/20Tisková oprava k usnesení 0894/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 v bodě 233zN5