Bod jednání: Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2019
BJ1822 01629/20


Usnesení: Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2019
Přílohy:
Závěrečný účet - textová částP._c._1_-_textova_cast.doc
Bilance příjmů, výdajů a financování statutárního města OstravaP._c._2_-_Bilance.xlsx
Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů - příjmyP._c._3_-_MO_-_prijmy.xls
Přehled o plnění rozpočtu dle jednotlivých městských obvodů - výdajeP._c._4_-_MO_vydaje.xls
Běžné výdaje dle jednotlivých ODPAP._c._5_-_Bezne_vydaje.xls
Kapitálové výdaje dle jednotlivých ODPAP._c._6_-_Kapitalove_vydaje.xls
Plnění běžných a kapitálových výdajů za město dle organizačních jednotekP._c._7_-_BV_KV_celkem.xls
Přehled investiční výstavby realizované investičním odboremP._c._8_-_Kapitalove_vydaje_ORJ_230.xlsx
Přehled hospodaření příspěvkových organizacíP._c._9_-_Prehled_hospodareni_prispevkovych_organizaci_k_31.12._2019.xlsx
Přehled rozpočtových opatřeníP._c._10_-_Rozpoctova_opatreni.xlsx
Čerpání vybraných rezerv odboru financí a rozpočtu a odboru investičníhoP._c._11_-_Cerpani_rezerv.xlsx
Vybrané ekonomické údaje obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Ostrava včetně těch, kterým jsou poskytovány z rozpočtu SMO dotaceP._c._12_-_obchodni_spol._2019.xlsx
Finanční vypořádání statutárního města Ostrava s městskými obvody za rok 2019P._c._13_-_FV_s_MOb.xlsx
Rozvaha ve zkráceném rozsahuP._c._14_-_Rozvaha.xlsx
Pohledávky statutárního města Ostrava (bez městských obvodů)P._c._15_-_Pohledavky.xlsx
Závazky statutárního města Ostrava (bez městských obvodů)P._c._16_-_Zavazky.xlsx
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - účet 061P._c._17_-_Majetkove_ucasti_061.xlsx
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - účet 062P._c._18_-_Majetkove_ucasti_062.xls
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - účet 069P._c._19_-_Ost._dl._fin._majetek_069.xls
Neinvestiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMOP._c._20_-_Neinv._transfery_MO.xls
Investiční dotace městským obvodům z rozpočtu SMOP._c._21_-_Investicni_dotace_MO.xlsx
Závěrečná inventarizační zprávaP.c._22_-_Inventarizacni_zprava.pdf
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření - statutární město OstravaP.c._23_-_Auditor_-_SMO.pdf
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření - statutární město Ostrava - Magistrát města OstravyP.c._24_-_Auditor_SMO_-_MMO.pdf
Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích souvisejících s ověřením Závěrečného účtu statutárního města Ostravy za rok 2019P.c.25_-_Auditor_-_Zaverecny_ucet.pdf
GrafyP._c._26_-_Grafy.xlsx
Seznam zkratekPriloha_c._27_Zkratky.xls
Duvodova_zprava_pro_ZM.docx