Navigace

Řidičský průkaz - udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

    Řidičský průkaz - udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění

  2. Základní informace k životní situaci

    Řidičské oprávnění se udělí žadateli, pokud splní podmínky pro jeho udělení.

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

    Osoba, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění (§82 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)). 

    Formulář k podání žádosti o vydání žádosti o řidičské oprávnění (udělení, rozšíření) obdrží žadatel k podpisu přímo na přepážce úřadu obce s rozšířenou působností. 

    Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána.

  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Získání řidičského oprávnění. (Podmínky přijetí žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce a zkouška k získání řidičského oprávnění podle ustanovení části čtrvté, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Písemnou žádost o řidičské oprávnění obdržíte přímo na přepážce obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  6. Na které instituci životní situaci řešit

    Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

    Kontakt:

    ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

    tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

     

    Úřední hodiny: 

    Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

    Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

    Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Na úřadu předložte: 

    • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), který nesmí být starší než 6 měsíců
    • platný doklad totožnosti (občanský průkaz  nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.),
    • doložit doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt a nebo zde alespoň 6 měsíců studuje (doložit potvrzení o studiu),
    • čestné prohlášení žadatele (poskytne příslušný obecní úřad),
    • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, naleznete zde-upozorňujeme žadatele, aby ve vlastním zájmu dbali na to, že  v posudku o zdravotní způsobilosti budou uvedeny všechny skupiny řidičských oprávnění (podskupiny), o které žadatel žádá,
    • původní řidičský průkaz při rozšíření řidičského oprávnění.

     

    Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

    1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

    2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

  9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Žádost je k dispozici na obecním úřadu (viz. adresa výše) nebo k prohlédnutí i s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR
    Vzhledem ke způsobu zpracování žádosti musí být předložen pouze originální tiskopis, který splňuje požadované technické parametry.

  10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

    Správní poplatek za expresní vyřízení (lhůta do 5 pracovních dnů) činí 700 Kč v hotovosti (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání, možnost expresního vyřízení u rozšíření řidičského oprávnění - do 5 pracovních dnů. 

    Informace o zhotovených řidičských průkazech pro Magistrát města Ostravy naleznete zde.

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu, na kterém byla žádost podána. 

  14. Elektronická služba, kterou lze využít

    Tuto situaci není možné v současné době řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    § 109 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

  16. Jaké jsou související předpisy
  17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.

    Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

     

  18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Sankce nejsou stanoveny. 

  19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
  20. Další související informace
  21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  22. Související životní situace a návody, jak je řešit
    • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
    • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
    • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
    • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
    • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
    • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
    • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
    • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  23. Za správnost návodu odpovídá útvar
  24. Kontaktní osoba
    Mgr. Antonín Měsíc
    vedoucí oddělení provozu autoškol a evidence řidičů
    599444861 505 / Budova DSČ
  25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  26. Popis byl naposledy aktualizován

    05.05.2020

  27. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno

  28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

    Návod není právně závazný dokument. Slouží pouze k informaci a pomoci žadatelů při úkonech souvisejících s registrem řidičů.