Navigace

Řidičský průkaz - udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění

 2. Základní informace k životní situaci

  Řidičské oprávnění se udělí žadateli, pokud splní podmínky pro jeho udělení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění (§82 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)). 

  Formulář k podání žádosti o vydání žádosti o řidičské oprávnění (udělení, rozšíření) obdrží žadatel k podpisu přímo na přepážce úřadu obce s rozšířenou působností. 

  Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na obecním úřadě, na kterém byla žádost podána.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Získání řidičského oprávnění. (Podmínky přijetí žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce a zkouška k získání řidičského oprávnění podle ustanovení části čtvrté, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o řidičské oprávnění obdržíte přímo na přepážce obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadu předložte: 

  • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), který nesmí být starší než 6 měsíců
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu),
  • doložit doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt a nebo zde alespoň 6 měsíců studuje (doložit potvrzení o prezenční formě studia),
  • čestné prohlášení žadatele (poskytne příslušný obecní úřad),
  • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, naleznete zde-upozorňujeme žadatele, aby ve vlastním zájmu dbali na to, že  v posudku o zdravotní způsobilosti budou uvedeny všechny skupiny řidičských oprávnění (podskupiny), o které žadatel žádá,
  • původní řidičský průkaz při rozšíření řidičského oprávnění.

   

  Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

  1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

  2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o udělení řidičských oprávnění bude vytištěna ze systému na přepážce evidence řidičů. 

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

  Správní poplatek za expresní vyřízení (lhůta do 5 pracovních dnů) činí 700 Kč v hotovosti (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání, možnost expresního vyřízení u rozšíření řidičského oprávnění - do 5 pracovních dnů. 

  Informace o zhotovených řidičských průkazech pro Magistrát města Ostravy naleznete zde.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém byla žádost podána. 

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné v současné době řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno