Navigace

Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud řidič pozbyl řidičské oprávnění v důsledku uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, není oprávněn řídit motorová vozidla po samotném skončení doby zákazu řízení, ale musí nejprve písemně požádat  příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění. Až po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, je řidič oprávněn řídit motorové vozidlo, a to i v případě, že nesplnil povinnost odevzdat řidičský průkaz.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba která pozbyla řidičské oprávnění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti doplněné o přílohy stanovené zákonem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o  vrácení řidičského oprávnění podejte osobně na obecní úřad obce s rozšířenou púsobností příslušný podle místa obvyklého bydliště (obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

  1.  Pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
  2. Pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně        výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou).
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě se obraťte na Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadu předložte:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho  ztrátě, zničení apod.),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činností spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku zákazu řízení motorových vozidel,
  • v případě, že sankce zákazu činnosti byla uložena správním orgánem na 6 měsíců a více je nutné přiložit posudek o psychické způsobilosti (viz. důležité informace),
  • v případě, že byl trest  zákazu činnosti uložen soudem je nutné vždy přiložit posudek o psychické způsobilosti (viz. důležité informace),
  • pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel přiložit i doklad o odborné způsobilosti (o přezkoušení před zkušebním komisařem), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní,  posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný praktickým lékařem, který nesmí být v době podání žádosti starší než 30 dnů, a posudek o psychické způsobilosti (viz. důležité informace),
  • Vydání řidičského průkazu je zpoplatněno 200 Kč (případně 700 Kč zrychlená varianta za 5 pracovních dnů), viz. „Životní situace" – řidičský průkaz – změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu“.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopisy o vrácení řidičského oprávnění jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vrácení řidičského oprávnění nepodléhá poplatku. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (podání žádosti). V případě stanoveným zákonem lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů. Správní orgán však rozhoduje bez zbytečného odkladu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ve věci lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že řidič po zákazu řízení motorových vozidel nepožádá příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění, tedy není jejich držitelem a přesto řídí motorové vozidlo, vystavuje se nebezpečí postihu za přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§125 písmena c), odst. 1 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), za který se ukládá sankce-pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz činnosti od 12 do 24 měsíců.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)  
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.05.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno