Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činností pro oblast státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního  úřadu obce   s rozšířenou působností   dle § 139 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

  • v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Všeobecné   informace  k  životním  situacím  na  úseku  evidence řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách  na telefonním čísle: 599 444 899.

Důležité informace:

Řidičský průkaz – Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

O co, jak a kde lze zažádat?

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti.

Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana

Jaká je zde role datové schránky fyzické osoby?

Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online (více na www.datoveschranky.info).

Díky nastavením notifikací na Portálu občana je také možné dostávat všechna upozornění na datové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Jaký je proces podání žádosti?

Portál občana Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu.

Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti.

Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, budete opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Je možné požádat elektronicky také o vydání řidičského průkazu například z důvodu změny příjmení nebo ztráty?

Ne, možnost požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu v ostatních případech je plánována v dalších etapách projektu, na kterých již však nyní Ministerstvo dopravy pracuje, nejdříve však musely být pokryty případy, které představují nejčastější důvody podání žádosti. Nejedná se zde pak o bezplatné vydání a je tedy nutné uhradit správní poplatek. S tímto se pojí nejen nutnost legislativní úpravy, ale také dalšího rozvoje systémů, zřízení platební brány, atd.

Je možné zažádat elektronicky o expresní výměnu, tj. do 5 pracovních dnů?

V této etapě to možné nebude, jelikož se jedná o úkon spojený s úhradou správního poplatku. Tyto úkony budou řešeny v navazující etapě projektu, viz výše.

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.

Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, na který jste odeslali vaši žádost.

Pokud máte jiné dotazy týkající se agend dopravy, neváhejte se obrátit na posta@mdcr.cz.

 

 

Informace pro držitele profesního průkazu způsobilosti řidiče:       

Informace pro řidiče „profesionály“, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, a D+E sdělujeme, že s účinnosti od 19.01.2013 se zaznamenává profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Proto musí žadatel o profesní způsobilost řidiče zároveň požádat i o vydání nového řidičského průkazu. U řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo jiného než členského státu Evropské unie a vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky se i nadále vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče. Řidičské průkazy pro shora uvedené skupiny a průkazy profesní způsobilosti řidiče se vydávají s platnosti na 5 let. Řidiči, kteří jsou zároveň držiteli digitální karty řidiče, musí požádat i o její výměnu, vzhledem k tomu, že na digitální kartě je uvedeno číslo řidičského průkazu (správní poplatek je za výměnu vždy 700 Kč dle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích). 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O KONTROLÁCH AUTOŠKOL
(§ 26 zákona č. 255/2012 Sb.) 

Magistrátem města Ostravy, odborem dopravně správních činností, oddělením provozu autoškol a evidence řidičů byly zahájeny v průběhu kalendářního roku 2020 celkem 4 kontroly ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u provozovatelů autoškol, kterým označený správní orgán vydal registraci k provozování autoškoly.

V souvislosti s vládními nařízeními a vyhlášením nouzového stavu při epidemii způsobující onemocnění Covid 19 byla činnost autoškol v období 16.03.2020 – 27.04.2020 a 22.10.2020 – 03.12.2020 přerušena.

V průběhu roku 2020 bylo ukončeno 5 kontrol (z toho 1 kontrola zahájená již v roce 2019).

Mezi nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách patří:

-          nesprávné označení či zařazení žadatele do daného druhu výuky a výcviku

-          nedodržení rozsahu počtu hodin v řízení vozidla ve vztahu k rozložení na jednotlivé etapy výcviku

-          evidence výuky a výcviku – dokumentace o průběhu výuky a výcviku není vedena řádně, průkazně, nesprávně prováděné opravy, chybějící podpisy učitelů a žáků v průkazech žadatelů, seznamy žadatelů obsahují vozidla, na kterých nemůže být výcvik prováděn

 

 

Úřední hodiny

Registr řidičů (řidičské průkazy):

Pondělí  8:00 - 17:00*)
Úterý 7:30 - 15:30*)
 Středa 8:00 - 17:00*)
Čtvrtek  7:30 - 15:30*)
Pátek 8:00 - 11:00 **)

*)   prioritně jsou odbavováni objednaní klienti

**) pouze pro objednané klienty
V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen. 

Bodový systém:

 

Pondělí

8:00 - 17:00

Středa

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 16:00

 
 

Žádost o nahlédnutí do spisu:

Podle ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších osob anebo veřejný zájem. Podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Do spisu je možno nahlédnout pouze v úředních hodinách, a to po předchozí domluvě s oprávněnou úřední osobou, která řízení vede. Kontakt na oprávněnou úřední osobu je uveden na webových stránkách Magistrátu města Ostravy. Na základě žádosti a v odůvodněných případech je možno do spisu nahlédnout i mimo úřední hodiny, avšak i v takovém případě je možno nahlédnutí realizovat až po předchozí domluvě s oprávněnou úřední osobou 
 
 

 

Výdej žádostí o řidičská oprávnění pro jiné okresy po zkouškách v autoškole:

Pondělí 8:00 - 14:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:00

 

Po uvedených časech ve dnech pondělí až čtvrtek bude v rámci úředních hodin pro styk s občany a veřejností dokumenty možno žádosti vyzvednout v kancelářích  č. 203, 204 – přepážky registru řidičů v 2. NP.

Kontakty

Mgr. Antonín Měsíc
vedoucí oddělení provozu autoškol a evidence řidičů