Zpráva o výsledku hospodaření 2017

Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 - závěrečný účet


V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odstavec 8 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017- závěrečný účet

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí ve Středisku informačních služeb, místnost č. 105 a na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněn na webové adrese města http://www.ostrava.cz (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Usnesení zastupitelstva města, důvodová zpráva

Přílohy: