Studie a analýzy

Studie a analýzy v oblasti sociální péče

 

Analýza potřeb a procesu komunitního plánování a sociálních služeb ve městě Ostrava (2013)

Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě  (2012)

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců sociálních služeb ve městě Ostrava (2008)

Specifické potřeby občanů města Ostravy (2006)

Souhrnná zpráva:

Analýza demografické a sociální struktury statutárního města Ostravy a městských obvodů (2005)

  1. Vývoj počtu obyvatel a základní informace o území
  2. Obyvatelstvo 1980-2001 podle základních věkových skupin
  3. Vývoj obyvatelstva přirozenou měnou a stěhováním 1991-2004
  4. Vzdělanost obyvatelstva 2001 podle základních stupňů
  5. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a vyjížďka za prací 2001
  6. Národnostní složení obyvatelstva 2001
  7. Domácnosti a jejich vývoj a skladba
  8. Základní údaje o domovním fondu 1991-2001
  9. Vývoj počtu trvale obydlených bytů
  10. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti 2001
  11. Skladba trvale obydlených bytů 2001 podle důvodů právního užívání bytů a podle druhu domů
  12. Velikostní skladba trvale obydlených bytů 2001 podle počtu obytných místností (+ m2) a podle druhů domů
  13. Trvale obydlené byty 2001 podle technického vybavení a stáří bytů a podle druhu domů
  14. Vývoj vybavenosti obyvatelstva a domácností trvale obydlenými byty 1970-2001
  15. Trvale obydlené byty v rodinných a bytových domech 2001 podle období výstavby domu
  16. Vybavení bytových domácností a jejich rekreační možnosti 2001
  17. Byty dokončené podle druhu stavby a intenzita bytové výstavby 1995-2004 ve městě Ostrava

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb - sociologické šetření (2005)

Zpráva z mapování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Ostrava za rok 2005

Zpráva z mapování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Ostrava za rok 2004

 Rozvoj sociálních služeb města Ostravy v reflexi jejich uživatelů – sociologické šetření  (2003)

  1. Úvodní strana
  2. Metodika
  3. Senioři, duševně nemocní, mentálně postižení, ostatní zdravotní postižení

4. společensky nepřizpůsobení občané

5. romské etnikum

6. dohledové rodiny

7. závěry

Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb - II. etapa (2002)

 • I.díl - Teoretická východiska
 • II.díl - Sociodemografická struktura Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
 • III.díl - Analýza ohražených skupin v Ostravě v návaznosti na sociální služby
 • Závěrečná část