Projekty financované z externích zdrojů (zejména z EU)

Projekty financované z externích zdrojů

 

       logo EU 

Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě

(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590)

 

Doba trvání projektu:             1.11.2017 – 31.10.2019

 Rozpočet projektu:                

Celkové způsobilé náklady (100%):                  3 648 425,00 Kč  

Spolufinancování SMO (5%):                                 182 421,25 Kč

Dotace z ESF/OP Z a státní rozpočet (95%):        3 466 003,75 Kč

Popis projektu:

Obsahem jednotlivých aktivit projektu je zajištění a koordinace procesu plánování, vytvoření nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ostravě (na období let 2019-2022), nastavení systému vyhodnocování aktualizace opatření
a aktivit plánu a komunikace celého procesu vůči občanům města. Součástí je také vzdělávání účastníků plánovacího procesu.

 

Aktuality z realizace projektu a z dění  jednotlivých aktivit ZDE (http://www.kpostrava.cz/)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         logo EU   

Posílení prevence kriminality v Ostravě

prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu

(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789)

 

Doba trvání projektu:             1.10.2016 – 30.9.2019

 Rozpočet projektu:   

    Celkové způsobilé náklady (100%):                  7 231 110,00 Kč  

Spolufinancování SMO (5%):                                 361 555,50 Kč

Dotace z ESF/OP Z a státní rozpočet (95%):        6 869 554,50 Kč

Popis projektu:

Účelem projektu je vytvoření 6 pracovních pozic asistentů prevence kriminality, kteří svým dlouhodobým působením v sociálně vyloučených lokalitách společně s multidisciplinárními týmy napomáhají ke zlepšení veřejného pořádku v krizových lokalitách a zvýšení pocitu bezpečí občanů města Ostravy. Tým asistentů prevence kriminality, kteří jsou zaměstnanci městské policie Ostrava, vede mentor, strážník MP Ostrava.

 

Součástí aktivit projektu je podpora činnosti multidisciplinárních týmů. Na území Ostravy dlouhodobě působí 5 týmů (Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava, Vítkovice). Byly vytvořeny nové týmy
v dalších dvou lokalitách (Kunčičky a Ostrava – Jih).

 

Aktuality z realizace projektu a z dění jednotlivých aktivit ZDE (http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/prevence-kriminality/aktuality-prevence-kriminality/)

 

 logo OPLZZ

 

 Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

(reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041)

 

Doba trvání projektu:           1.9.2012 – 31.8.2014

Schválená dotace: 2 991 347,20 Kč (85% ESF/OPLZZ, 15% SR ČR)

Náklady projektu: 2 914 624,57 Kč (vyčerpáno 97,44% dotace)

Popis projektu:

Projekt „KP Ostrava“ je zaměřen na udržení procesu komunitního plánování v Ostravě, jeho další rozvoj s respektem k potřebám uživatelů a efektivnímu využívání finančních zdrojů.  V rámci projektu je plánována analýza potřebnosti sociálních služeb z hlediska uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Bude hodnocena efektivita poskytovaných služeb, počet uživatelů, dostupnost služeb a jejich rozmístění v území. Dále bude provedena analýza organizační struktury KP a její funkčnosti se záměrem provést revizi dosavadního způsobu organizace a realizace. Výstupy budou sloužit k provedení takových změn a úprav v rámci sociálních služeb na území SMO, aby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů (příprava 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 až 2018). Součástí projektu je vzdělávání členů manažerského týmu KP Ostrava.

Od 1. března do 30. dubna 2013 byli občané města Ostravy oslovováni za účelem zjištění jejich potřeb a názorů ve vztahu k sociálním službám. Plošný průzkum provede společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., vybraná v rámci veřejné soutěže. Šetření veřejného mínění je součástí klíčové aktivity č. 4 – Analýza potřeb. Se zprávou o výsledcích průzkumu je možné seznámit se ZDE.

Konkrétní závěry z analýz byly 6. března 2014 prezentovány v rámci konference „Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme…“. Současně byli účastníci seznámeni s vývojem a současným stavem procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava včetně výhledu na plánovací období let 2015 až 2018. Byl představen harmonogram a proces zpracování 4. Komunitního plánu s důrazem na možnosti zapojení zájemců do jeho tvorby.

Konference se zúčastnilo 175 lidí, z toho 11 přednášejících. Účastníci byli z řad poskytovatelů sociálních služeb, běžné veřejnosti, uživatelů sociálních služeb a zástupců místních samospráv.

Příspěvky z konference jsou dostupné na webových stránkách KP Ostrava ZDE.

Členové pracovních skupin procesu KP od února do května 2014 intenzivně pracovali na definování společných i specifických potřeb občanů (dle struktury cílových skupin KP), kterými je nutné se v následujícím období prioritně zabývat. 

Navržená opatření byla rozpracována do konkrétních kroků, byly stanoveny cílové hodnoty a ukazatele pro posouzení míry úspěšnosti výsledného stavu řešené oblasti. Rovněž byla odhadnuta finanční náročnost navrhovaných akcí, následně byly hledány vhodné zdroje úhrady nákladů a realizátor opatření.

Z dostupných podkladů, výsledků analýz a materiálů pracovních skupin byl v průběhu června 2014 koordinátorem KP, ve spolupráci s odborným garantem procesu KP a manažery PS, vytvořen návrh dokumentu 4.KP.

Od 7. července do 5. srpna 2014 byl dokument 4.KP dán k připomínkám veřejnosti. Po ukončení procesu konzultací, na jednání manažerského týmu, bylo projednáno 42 evidovaných připomínek, z toho 25 bylo zcela nebo částečně akceptováno a zapracováno do finální verze dokumentu.

Následně byl dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 až 2018 předložen jednotlivým orgánům města ke schválení.

Schválený dokument 4. KP ke stažení ZDE.

Bližší informace k projektu naleznete na internetových stránkách ESF ČR a webu KP Ostrava

Informační leták k projektu ZDE a ZDE.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 logo OPLZZ

 

Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO

(reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00033)

 

Doba trvání projektu:          1.6.2010 – 31.5.2012

 

Rozpočet projektu:                Celkové způsobilé výdaje (100%):       6 603 tis. Kč  

Spolufinancování SMO (15%):                990 tis. Kč

Dotace z ESF/OP LZZ (85%):                  5 613 tis. Kč

 

Popis projektu:

Projekt OptiPlan je zaměřen především na procesní optimalizaci činností realizovaných organizacemi v dikci odboru SVŠ a stávajícího systému, na efektivnost finančního řízení a na zavedení systému neustálého zlepšování. Optimalizace procesů přispěje ke zlepšení systému komunikace mezi městem (OSVŠ) a jednotlivými organizacemi v sociální oblasti. Hlavními výstupy projektu je implementace systému pro efektivní benchmarking a pro sledování dopadu realizace sociálních politik (IS PorteX). Bližší informace ZDE, letáky ZDEZDE.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 logo SROP

 

Komunitní plánování sociálních služeb na území SMO jako nástroj sociálního začleňování a předcházení soc. vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
(reg. č.  CZ.04.1.05/3.2.81.3/3891)

 

Doba trvání projektu:          1.6.2006 – 15.4.2007

 

Rozpočet projektu:                Celkové způsobilé výdaje (100%):       2 553 tis. Kč  

Spolufinancování SMO (10%):                255 tis. Kč

Spolufinancování MSK (10%)                  255 tis. Kč

Prostředky ze SROP (80%):                    2 043 tis. Kč

 

Popis projektu:

Obsahem projektu je podpora pokračování a udržení procesu komunitního plánování (KP) na území statutárního města Ostravy jako nástroje pro zajištění sítě dostupných a kvalitních služeb sociální prevence a sociální péče. Cílem je pomocí procesů a nástrojů KP, kooperací a propojováním vhodných komplexů sociálních služeb, přispět ke zvýšení zaměstnanosti v regionu, prevenci a snížení výskytu sociálně patologických jevů, zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatel a jejich integraci do společnosti a na trh práce.

 

V rámci projektu pokračovala implementace 1. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (1. KPRSS) vč. jeho revize a byl připraven 2. KPRSS do roku 2010. V kontextu příprav podkladů pro zpracování 2. KPRSS proběhlo také vzdělávání účastníků KP v Ostravě.

 

V současné době je proces komunitního plánování finančně podporován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

 

Bližší informace ZDE a na www.kpostrava.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________

  

 logo OPRLZ

 

Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy

(reg. č. CZ.04.103/2.1.15.2/0032)

 

Doba trvání projektu:          1.5.2006 – 30.4.2008

 

Rozpočet projektu:                Celkové způsobilé výdaje (100%):      6 717 tis. Kč  

Prostředky z ESF/OP RLZ (85%):          5 709 tis. Kč

Prostředky ze SR ČR (15%):                  1 008 tis. Kč

 

Popis projektu:

Cílem rozsáhlého vzdělávacího projektu „Q Ostrava“ bylo posílit schopnosti a dovednosti organizací poskytujících sociální služby uplatňovat prvky řízení kvality služeb a připravit tak zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na očekávané změny v legislativě (přijetí zákona o sociálních službách s účinností od 1.1.2007).

Projekt byl připraven pro pracovníky na manažerských pozicích nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací, městských obvodů i magistrátu a také pro odborný personál v přímé péči o uživatele služeb. Hlavními tématy vzdělávání byly standardy kvality sociálních služeb, které se vhodným způsobem podařilo propojit s ostatními manažerskými metodami řízení, což umožnilo jejich vnímání v širším kontextu. Pro pilotní ověření získaných dovedností a znalostí byla využita metoda benchmarkingu.

Do projektu bylo zapojeno 445 zaměstnanců 71 poskytovatelů sociálních služeb na území města Ostravy ze 102 zařízení. Komplexní vzdělávání s osvědčením absolvovalo 360 osob. Uskutečnilo se 324 seminářů, tzn. více než 108 000 vzdělávacích dnů v přepočtu na všechny účastníky.

Významným efektem projektu bylo vytvoření neformální komunikační sítě na bázi partnerství mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, mezi profesemi i úrovněmi řízení.