Informace pro příjemce dotace

Pokyny příjemcům účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k podání závěrečného vyúčtování dotací a změnám v průběhu realizace projektu v oblasti sociální péče

 

Kontaktní osoby

aplikace PorteX Ing. Petra Teichmannová 599 443 820
vyúčtování oblast sociální péče Ing. Lucie Brančíková 599 443 802
Bc. Michaela Hudečková, DiS.
599 443 856


Pokyny k vyúčtování účelové dotace (za rok 2021 a 2020)

  • Formulář č. 1Přehled o čerpání dotace a Jmenný seznam zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu
  • Formulář č. 2 - Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Dokumenty pro rok 2021 - Program a Podmínky dotační oblasti.


Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu (ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).