Komunitní plánování sociálních služeb

Proces komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Posláním komunitního plánování v Ostravě (dále jen KP) je především zajištění místní dostupnosti sociálních služeb a souvisejících aktivit. Smyslem je vytvořit takový systém, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb a zajišťuje občanům města síť služeb, která poskytuje služby kvalitní, finančně a místně dostupné. Proces komunitního plánování je založen na principu partnerství a spolupráce mezi politickou reprezentací města, odborníky, uživateli a veřejností.

Statutární město Ostrava již v roce 2003 přistoupilo k plánování sociálních služeb prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb, která je podporována MPSV.

V rámci komunitního plánování v Ostravě působí 9 pracovních skupin, ve kterých je aktivně zapojeno téměř 240 osob. Na území města působí 122 organizací, které poskytují 192 sociálních služeb a 175 souvisejících aktivit pro více než 26 000 uživatelů.

Zastupitelstvo města schválilo již 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026 (usnesením č. 2238/ZM1822/36 ze dne 14.09.2022).

Přínosy komunitního plánování pro město a jeho občany:

  • zavádí systém služeb, které jsou dostupné (místně, finančně), systém je schopen reagovat na změny,
  • zavádí celkově lepší přehled o sociální síti ve městě,
  • jasně vyjadřuje záměry a priority města na realizaci a rozvoj sociálních služeb, plán je zpracováván na základě zjištěných skutečných potřeb občanů města (na základě analýz),
  • účelné vynakládání finančních prostředků na takové služby, které lidé skutečně potřebují,
  • na KP a v něm definované priority navazuje dotační systém SMO – transparentní přerozdělování finančních prostředků,
  • zpracovaný KP je nezbytným předpokladem pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, EU a jiných zdrojů (bez jasně deklarované strategie města v sociální oblasti by poskytovatelé sociálních služeb všech právních forem neměli možnost získat jiné finanční prostředky na realizaci a rozvoj služby),
  • vícezdrojové financování – organizace jsou schopny si zajistit více jak 2/3 finančních prostředků na provoz z jiných zdrojů než z objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMO na sociální péči,
  • zaměřen na skutečné potřeby lidí, kteří ve městě žijí a kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání obtížných životních situací (senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi v krizi, občané ohrožení sociálním vyloučením),
  • komunitní plánování je cyklický proces, reaguje na potřeby uživatelů v dané chvíli, ale také na měnící se a vyvíjející se potřeby v čase,
  • podpora služeb potřebných, dostupných, kvalitních.

Více informací o komunitním plánování v Ostravě naleznete na webových stránkách www.kpostrava.cz


Kontakt

Dokumenty

1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006

2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010

3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 - 2014

4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2014 - 2018

5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 - 2022

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2021

Komunikační verze

Akční plán – Karty aktivit na rok 2019

Vyhodnocení Akčního plánu - Karet aktivit za rok 2019

Akční plán - Karty aktivit na rok 2020

Vyhodnocení Akčního plánu - Karet aktivit za rok 2020

Akční plán - Karty aktivit na rok 2021

Vyhodnocení Akčního plánu - Karet aktivit za rok 2021 a Akční plán na rok 2022

Vyhodnocení Akčního plánu - Karet aktivit za rok 2022

Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb

Prognóza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb

Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

 

6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023 - 2026 

 

Logo komunitního plánování platné do 31. 1. 2020

 

Logo komunitního plánování platné od 1. 2. 2020

Pro komunikaci s veřejností bylo vypracováno zjednodušené logo s textem „Sociální služby Ostrava“, které je součástí výše uvedeného logomanuálu.  Užívání loga "Sociální služby Ostrava" je vždy nutno konzultovat s koordinátorem komunitního plánování, neboť je primárně určeno pro obecnou prezentaci sociálních služeb v Ostravě.

 

Užitečné odkazy