Rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020

rozpočet 2020

V souladu s ustanovením odstavce 4, § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019 usnesením č. 0631/ZM1822/11

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí ve Středisku informačních služeb, místnost č. 105 a na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 Usnesení k rozpočtu 2020

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k rozpočtu 2020 

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Detail rozpočtových zdrojů dle rozpočtových položek

Příloha č. 2 - Rozpočet příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3 - Rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPA