Navigace

Vozidlo - zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které již bylo provozováno buďto v České republice nebo v jiném členském státě EU, je povinen toto vozidlo zapsat do registru silničních vozidel u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Dosavadní a nový vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní dosavadní nebo nový vlastník vozidla nebo dosavadní a nový vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená. Žádost o zápis změny vlastníka vozidla musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo do 10-ti pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, či nabytí právní moci rozhodnutí soudu v rámci dědického řízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční, již provozované motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) a byla provedena evidenční kontrola vozidla na STK (ne starší 1. roku).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním společné písemné žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel České republiky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis vozidla do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem odbor dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou dosavadním nebo novým vlastníkem vozidla nebo obou, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíru.
  • provedení evidenční kontroly silničního motorového nebo přípojného vozidla, ne starší 1 roku k datu podání žádosti, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla, evidenční kontrolu lze nahradit ve stejném rozsahu platnosti i provedenou kontrolou technické způsobilosti vozidla (STK)
  • v případě, že došlo k přechodu vlastnického práva k vozidlu, předkládá se doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového  řízení, rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel činí:

  • u motocyklu do 50 cm3                        – 300,- Kč,
  • u motocyklu nad 50 cm3               – 500,- Kč,
  • u jiného motorového vozidla        – 800,- Kč,
  • u přípojného vozidla do 750 kg    – 500,- Kč,
  • u přípojného vozidla nad 750 kg  – 700,- Kč,
  • v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P v případě motorového dvoustopého silničního vozidla nebo na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů se správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel neplatí.

  Kromě výše uvedených správních poplatků je u vozidel provozovaných v ČR kategorie M1 a N1 nutno při jejich prvním převodu na jiného vlastníka po datu 01.01.2009 dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplňků zaplatit poplatek na podporu  sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků (tzv. ekologický poplatek). Jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:

  • 10.000,-  Kč     u vozidel, která neplní mezní hodnoty emisí,
  • 5.000,-    Kč     u vozidel, která plní emisní limity EURO 1,
  • 3.000,-    Kč     u vozidel, která plní emisní limity EURO 2.

  Jakou emisní normu dané vozidlo plní lze zjistit v technickém průkazu vozidla a posléze na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR. Platba se provádí spolu s platbou správního poplatku na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatky je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formulář žádosti  o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel lze řešit prostřednictvím elektronické pošty. Pro urychlení komunikace doporučujeme udání telefonního kontaktu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti  vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nepožádá-li nový vlastník vozidla o zápis změny vlastníka vozidla dopouští se přestupku, za který mu může být uložena sankce do výše 50.000,- Kč. V případě, že vozidlo je ve statutu „převod“, tzn., že je pouze odhlášeno na nového vlastníka vozidla (platí pro vozidla kde byl tento úkon učiněn do 31.12.2014) a ten neprovede zápis vozidla na svou osobu, tzn. „nedohlásí vozidlo na sebe“ do 30.06.2015, vozidlo zanikne a bude ke dni 01.07.2015 vyřazeno z registru silničních vozidel bez možnosti jeho znovu zaregistrování.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Je nutné učinit akt zápisu změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel?

  Ano. Je to současnou povinností dosavadního a nového vlastníka vozidla a to s ohledem na § 8 - 10 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 18. Další související informace

  V případě dědictví za zesnulého jedná dědic v případě dražby vydražitel.

 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla mimo EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 22. Kontaktní osoba
  Jana Blažková
  metodik agendy evidence vozidel - správce dat
  +420599444898 125 / Budova DSČ
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.10.2018

 24. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 25. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  V případě dědictví za zesnulého jedná dědic a přihlášení vozidla na osobu dědice je bez správního poplatku, v případě neplnění emisních požadavků na "EURO 3" i bez  poplatků na podporu sběru a využití autovraků.