Navigace

Vozidlo - zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

 2. Základní informace k životní situaci

  Na pozemních komunikacích ČR mohou být provozována pouze motorová a přípojná vozidla, která jsou technicky způsobilá, tzn. taková, která mají schválenu technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích v ČR. Technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích u vozidla jednotlivě dovezeného z jiného než členského státu EU může být schválena pokud vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použity  pro danou kategorii vozidla v ČR v době výroby vozidla a je splněna podmínka, že vozidlo plní emisní normu nejméně EURO 3, přičemž se již nepřihlíží ke stáří vozidla.. Splnění těchto uvedených podmínek se prokazuje technickým  protokolem, vydaným STK.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla, která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená. Žádost o zápis vozidla jednotlivě dovezeného z jiného než členského státu EU musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo do 10-ti pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, či nabytí právní moci rozhodnutí soudu v rámci dědického řízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční, již v jiném státě než EU provozované motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), vozidlo prošlo technickou prohlídkou a evidenční kontrolou v STK.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00  - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30  - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz), pokud bylo vydáno,
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře.
  • doklad o způsobu nabytí vozidla (kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura), a ověřená plná moc vystavená vlastníkem vozidla, je-li vlastník vozidla odlišný od provozovatele vozidla (v případě leasingu),
  • protokol o technické a evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, před schválením technické způsobilosti vozidla, ne starší 30-ti dnů, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena technická a evidenční kontrola vozidla,
  • technický protokol, vydaný STK,
  • doklad o celním odbavení  vozidla.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU k provozu na pozemních komunikacích činí:

  • 3.000,- Kč, nemá-li dovezené vozidlo osvědčení o evropské globální homologaci. (platí i pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/p )

  Správní poplatky za zápis vozidla do registru silničních vozidel následně činí:

  • u motocyklu do 50 cm3                       – 300,- Kč,
  • u motocyklu nad 50 cm3              – 500,- Kč,
  • u jiného motorového vozidla        – 800,- Kč,
  • u přípojného vozidla do 750 kg   – 500,- Kč,
  • u přípojného vozidla nad 750 kg – 700,- Kč,
  • v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se správní poplatek za zápis motorového dvoustopého silničního vozidla do registru silničních vozidel neplatí.

  Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podání žádosti se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činností nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti  vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Další související informace
 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel,
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 22. Kontaktní osoba
  Martin Malchar, DiS.
  vedoucí úseku schvalování technické způsobilosti vozidel, dovozy vozidel
  +420599444510 121 / Budova DSČ
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.10.2018

 24. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 25. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace