Navigace

Vozidlo - zápis historického nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zápis historického nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registrace historického vozidla je podmíněna předložením protokolu o platném testování a protokolu o technické prohlídce. Takové vozidlo pak místně příslušný úřad zaregistruje a vydá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a vydá tabulku (tabulky) s přidělenou zvláštní registrační značkou historického vozidla. Při registraci sportovního vozidla vydá místně příslušný úřad technický průkaz vozidla a vydá tabulku (tabulky) s přidělenou zvláštní registrační značkou sportovního vozidla. Vydání zvláštní registrační značky pro sportovní vozidla vyznačí v průkazu sportovního vozidla. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování a je podle výsledku technické prohlídky historického vozidla technicky způsobilé. Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen v rámci akreditovaných sportovních soutěží, přičemž musí mít vozidlo vyznačen platný výsledek testování ve sportovním průkazu, osvědčení o technické způsobilosti, vyznačené v technickém průkazu a povolení k užívání pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená. Žádost o zápis změny vlastníka vozidla musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat motorové a přípojné vozidlo se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování, je podle výsledku technické prohlídky historického vozidla technicky způsobilé a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení)

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje. V Moravskoslezské kraji je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru historických a sportovních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • protokolu o platném testování a protokolu o technické prohlídce historického vozidla,
  • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem; u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany,
  • původní registrační doklady, vydané v zemi původu vozidla,
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře,
  • doklad o technické prohlídce (zápis o platné pravidelné technické prohlídce v technickém průkazu nebo protokol o pravidelné technické prohlídce, vystavený STK), jedná-li se o sportovní vozidlo,
  • osvědčení o registraci vozidla část I (tzv. malý technický průkaz), v případě sportovního vozidla,
  • osvědčení o registraci vozidla část II (tzv. velký technický průkaz), v případě sportovního vozidla, které již bylo provozováno v ČR,
  • průkaz sportovního vozidla,
  • protokol o evidenční kontrole sportovního vozidla, vystavený na nového provozovatele.
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel činí:

  • u motocyklu do 50 cm3                       – 300,- Kč,
  • u motocyklu nad 50 cm3              – 500,- Kč,
  • u jiného motorového vozidla        – 800,- Kč,
  • u přípojného vozidla do 750 kg   – 500,- Kč,
  • u přípojného vozidla nad 750 kg – 700,- Kč,

  Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis vozidla do registru historických a sportovních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno